Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XX-160/04

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2004.
Uchwała Nr XX-160/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 9 listopada 2004 r.


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2004

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), oraz uchwały Gminy Tłuszcz w sprawie udzielenia pomocy finansowej, zawartego porozumienia z gminą Wołomin w sprawie wspólnego dofinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ i zawartych porozumień z gminami Strachówka
i Marki w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa,
Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 652.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP § 6610 15.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 6260 312.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6610 225.000 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2710 100.000 zł.


§ 2

Zwiększa się wydatki Powiatu o kwotę 1.324.085 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP § 6050 15.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 6050 312.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6050 797.085 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 4300 200.000 zł.

Zmniejsza się wydatki Powiatu o kwotę 572.085 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6220 572.085 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 752.000 zł.§ 3

Źródłem sfinansowania deficytu w wysokości 100.000 zł. będzie długoterminowa pożyczka zaciągana w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.§ 4

Zwiększa się:
1) przychody i wydatki Gospodarstwa Pomocniczego Obsługi Geodezyjnej o kwotę
17.109 zł.
2) przychody Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół w Zielonce o kwotę 17.000 zł.,
a wydatki o kwotę 20.000 zł.,
3) przychody i wydatki Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół w Tłuszczu o kwotę
129.375 zł.


§ 5

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV-101/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.03.2004 r. dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2004 oraz wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV-101/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.03.2004 r. dotyczący przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych w 2004 r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV-101/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.03.2004 r. dotyczący prognozy długu Powiatu na 31 grudnia 2004 r. i lata następne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV-101/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.03.2004 r. dotyczący przychodów i rozchodów budżetu Powiatu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje do Rady Powiatu o zatwierdzenie zmian w budżecie na rok 2004. Zmiany dotyczą następujących pozycji budżetu:

Zwiększenie wpływów budżetowych:

1. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne o kwotę 15.000 zł. z tytułu podpisanych porozumień z gminą Strachówka (5.000 zł.) oraz Marki (10.000 zł.) w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa (utworzenie Powiatowego Stanowiska Kierowania).
2. w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 312.000 zł. tytułem dotacji otrzymanej
z WFOŚiGW przeznaczonej na modernizację ogrzewania w Zespole Szkół Terenów Zieleni.
3. w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 225.000 zł. tytułem dotacji z Gminy Wołomin przeznaczonej na zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ.
4. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 100.000 zł.
z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Tłuszcz zgodnie z jej uchwałą.


Zwiększenie wydatków budżetowych:

1. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne o kwotę 15.000 zł. przeznaczoną
na przygotowanie Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP.
2. w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 312.000 zł. przeznaczoną
na finansowanie zadania – Modernizacja ogrzewania w ZSTZ w Radzyminie.
3. w dziale 851 Ochrona zdrowia o kwotę 797.085 zł. przeznaczoną na finansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ (źródło finansowania dotacja z gminy Wołomin – 225.000 zł. oraz zmniejszenie dotacji dla Szpitala – kwota 572.085 zł.). Zakup sprzętu pierwotnie miał być realizowany przez Szpital w związku ze złożonymi wnioskami do funduszy strukturalnych zadanie przejęło Starostwo.
4. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 200.000 zł. przeznaczoną na finansowanie likwidacji zagrożenia środowiska powstałego
w wyniku nieprawidłowego przechowywania odpadów i substancji niebezpiecznych powstałego na terenie Spółdzielni Robót Drogowych w Tłuszczu przy ul. Zaściankowej. Zadanie finansowane przez Powiat (pożyczka nie oprocentowana z WFOŚiGW) oraz Urząd Miasta i Gminy w Tłuszczu.

Na wniosek kierowników gospodarstw pomocniczych proponuje się zwiększenie przychodów i wydatków w gospodarstwach, co wynika z większej liczby zleceń niż planowano na początku roku.

Prognoza długu Powiatu przy założeniu, że dochody budżetu Powiatu będą wynosiły w latach:

2004 – 57.324.466 zł.
2005 – 57.723.670 zł.
2006 – 58.127.736 zł.
31.12.2004 r. dług wyniesie 14.779.534 zł. co stanowi 25,8 % prognozy dochodów,
31.12.2005 r. dług wyniesie 16.949.222 zł. co stanowi 29.31 % prognozy dochodów,
31.12.2006 r. dług wyniesie 14.782.937 zł. co stanowi 25,4 % prognozy dochodów.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 17.11.2004 r., godz. 13.40
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 17.11.2004 r., godz. 13.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2004 r., godz. 13.40Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4312 razy.