Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XX-159/04

w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2004 roku.
Uchwała Nr XX-159/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 9 listopada 2004 r.


w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2004 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późń. zm.) w związku
z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późń. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się plan wydatków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych według wysokości określonych w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Środki na realizację zadań określonych w załączniku do niniejszej uchwały będą przekazywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyodrębniony rachunek bankowy.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XIX-149/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 września 2004 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2004 r.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    Plan wydatków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 17.11.2004 r., godz. 13.34
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 17.11.2004 r., godz. 13.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.11.2004 r., godz. 13.34Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2850 razy.