Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR VIII - 90/2015

zmieniająca Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
UCHWAŁA NR VIII-90/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2015r.

zmieniająca Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do uchwały Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 759 540 zł zgodnie z tabelą Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wyniesie 158 687 593 zł.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Powiatu Wołomińskiego, w wyniku których zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 759 540 zł zgodnie z tabelą Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wyniesie 161 762 652 zł.


§ 3

Wyodrębnia się w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu
„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 4

Dokonuje się zmiany:
1) Tabeli nr 3 pn.: „Plan wydatków majątkowych na rok 2015” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały.
2) Tabeli nr 5 pn.: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015” do uchwały, o której mowa w §1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodne z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podstrony:
 • Tabela 1
  Dochody budżetu powiatu w 2015 roku - zmiana
 • Tabela 2
  Wydatki budżetu powiatu w 2015 roku - zmiany
 • Tabela 3
  Plan wydatków majątkowych na rok 2015
 • Tabela 4
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2015
 • Uzasadnienie

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Jerzy Mikulski, data: 30.06.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.07.2015 r., godz. 10.11
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 06.07.2015 r., godz. 10.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.07.2015 r., godz. 10.30Małgorzata JeznachEdycja strony
06.07.2015 r., godz. 10.11Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2026 razy.