Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR VIII - 88/2015

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2014
UCHWAŁA NR VIII-88/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2014


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Powiatu uchwala co następuje:§ 1
Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego, na które składa się:
1) bilans z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego sporządzony na dzień 31.12.2014 r. i wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 14 736 882,42 zł (słownie: czternaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote czterdzieści dwa grosze ),
2) łączny bilans jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego sporządzony na dzień 31.12.2014 r. i wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 185 313 293,34 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów trzysta trzynaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze),
3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego sporządzony na dzień 31.12.2014 r. i wykazujący zysk w kwocie 38 643 103,48 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące sto trzy złote czterdzieści osiem groszy),
4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego sporządzone na dzień 31.12.2014 r. i wykazujące fundusz w kwocie 161 894 532,65 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy) - Rada Powiatu Wołomińskiego zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 roku.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Jerzy Mikulski, data: 30.06.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.07.2015 r., godz. 10.02
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 06.07.2015 r., godz. 10.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.07.2015 r., godz. 10.27Małgorzata JeznachEdycja strony
06.07.2015 r., godz. 10.05Małgorzata JeznachEdycja strony
06.07.2015 r., godz. 10.02Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2284 razy.