Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR VIII - 87/2015

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ
UCHWAŁA NR VIII - 87/2015
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 24 czerwca 2015r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 3 Statutu Szpitala Powiatowego w Wołominie SZPZOZ - Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpitala Powiatowego w Wołominie zawierające:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie 53 966 269,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych);
2) rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1 888 584,62 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt dwa grosze);
3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu własnym) sporządzone za rok 2014 wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę 1 888 584,62 zł (słownie: jeden milion
osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt dwa grosze);
4) rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za rok 2014 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 515 937,96 zł (słownie: pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy);
5) informację dodatkową i objaśnienia


§ 2

Ujemny wynik finansowy w kwocie 1 888 584,62 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt dwa grosze) zostanie pokryty przez Szpital Powiatowy w Wołominie SZPZOZ we własnym zakresie.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego i Dyrektorowi Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Jerzy Mikulski, data: 30.06.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 06.07.2015 r., godz. 09.57
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 06.07.2015 r., godz. 09.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.07.2015 r., godz. 09.57Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1923 razy.