Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII – 74/2015

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2015
Uchwała Nr VII – 74/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 maja 2015

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2015


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.c, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U z 2013 poz. 595 z późn. zm.)w związku z art.89 ust.1 pkt 2 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2013 poz.885 z późn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w banku wybranym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.), do kwoty 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych.)


§ 2

Zaciągnięty kredyt postanawia się przeznaczyć na:
a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 783 332 zł.
b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 3 216 668 zł.


§ 3

Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z jego oprocentowaniem stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.


§ 4

1. Spłata kredytu nastąpi w latach 2016-2023.
2. Źródłem pokrycia spłaty kredytu będą dochody własne Powiatu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 02.06.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2015 r., godz. 10.30
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.06.2015 r., godz. 10.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.06.2015 r., godz. 10.30Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2017 razy.