Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr V – 48/2015

zmieniająca uchwałę Nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024
Uchwała Nr V – 48/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 marca 2015r.

zmieniająca uchwałę Nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z póż.zm.) oraz art. 226, art. 228, art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź.zm.) – Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Do uchwały nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024 wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


§ 2

1. Dokonuje się zmiany tabeli pn.: ”Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2024” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do uchwały, o której mowa w § 1 w ten sposób, że otrzymuje ona brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3 . Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 24.03.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 23.03.2015 r., godz. 11.43
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 24.03.2015 r., godz. 12.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.03.2015 r., godz. 12.40Małgorzata JeznachEdycja strony
23.03.2015 r., godz. 11.43Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2265 razy.