Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr V – 45/2015

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński
Uchwała Nr V – 45/2015
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 595 z (późn.zm.), w związku z art. 70a ust. 1 i 2a oraz art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) oraz na podstawie § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430) po zasięgnięciu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1


Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:
1) staroście – należy przez to rozumieć Starostę Wołomińskiego;
2) wicestaroście – należy przez to rozumieć Wicestarostę Wołomińskiego;
3) szkole – należy przez to rozumieć szkołę, zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński;
4) placówce – należy przez to rozumieć poradnię psychologiczno-pedagogiczną, dla której organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński;
5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora zespołu szkół lub dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński;
6) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę oraz innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w szkole, zespole szkół lub poradni psychologiczno-pedagogicznej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Wołomiński.

§2


Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, wyodrębnione w uchwale budżetowej Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok, stanowią kwotę 129 067 zł.

§3


1. Środki finansowe, o których mowa w §2. dzieli się w następujący sposób:
1) 30% - na dofinansowanie opłat za dokształcanie pobieranych przez szkoły wyższe oraz zakłady kształcenia nauczycieli;
2) 70% - na:
a) organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli i dyrektorów;
b) opłaty za kursy kwalifikacyjne i udoskonalające, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i dyrektorów;
c) organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie;
d) szkolenie rad pedagogicznych;
e) przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych;
f) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli oraz dyrektorów, którzy na podstawie skierowania udzielonego odpowiednio przez dyrektora lub starostę uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

§4


Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego przeznacza się na organizację różnych form doskonalenia nauczycieli, uwzględniając wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli danej szkoły lub placówki oraz następujące priorytety:
1) uzyskanie kwalifikacji do nauczania drugiego przedmiotu, zgodnie z wieloletnim planem doskonalenia zawodowego i potrzebami kadrowymi danej szkoły lub placówki;
2) uzyskanie kwalifikacji w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy
z uczniem zdolnym;
3) doskonalenie w zakresie nauczanego przedmiotu, głównie w zakresie przedmiotów zawodowych, w związku z wdrażaniem nowej postawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego;
4) wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu;
5) zdobywanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego, prawa administracyjnego, prawa finansowego, zamówień publicznych oraz zarządzania szkołą lub placówką i podnoszenia jakości jej pracy.

§5


1. Ustala się na rok 2015 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkołę wyższą i zakład kształcenia nauczycieli w wysokości do 75% kwoty tej opłaty, ale nie więcej niż 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla jednego nauczyciela lub dyrektora.
2. Dofinansowanie innych form doskonalenia zawodowego może być przyznane do wysokości 100% kosztów, w ramach środków pozostających w dyspozycji szkoły lub placówki.
3. Dofinansowanie obejmuje opłaty poniesione w roku 2015.
4. W przypadku, gdy nauczyciel lub dyrektor studiuje na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega tylko jeden z nich.

§6


1. Dofinansowanie opłaty za doskonalenie zawodowe odbywa się na wniosek nauczyciela skierowany do dyrektora lub na wniosek dyrektora skierowany do wicestarosty.
2. Dofinansowanie opłat za doskonalenie zawodowe przyznaje:
1) nauczycielowi – dyrektor;
2) dyrektorowi – wicestarosta.

§7


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do form doskonalenia zawodowego nauczycieli realizowanych od 1 stycznia 2015 roku.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 23.03.2015 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 23.03.2015 r., godz. 11.37
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 23.03.2015 r., godz. 11.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2015 r., godz. 11.39Małgorzata JeznachEdycja strony
23.03.2015 r., godz. 11.37Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2443 razy.