Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIX-151/04

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2004.
Uchwała Nr XIX-151/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 września 2004 r.w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2004.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), oraz zawartych porozumień z gminami Dąbrówka, Marki, Kobyłka i Zielonka na poprawę stanu bezpieczeństwa i zadań pokrewnych w zakresie ochrony zdrowia i ochrony przeciwpożarowej, porozumień zawartych z gminami Wołomin i Strachówka na realizację programu mamograficznego, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 222.485 zł.

Dział 600 Transport i Łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 2310 60.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP § 6610 40.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6610 92.085 zł.
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2310 24.900 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków § 2700 3.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 2700 2.500 zł.§ 2

Zwiększa się wydatki Powiatu o kwotę 373.143 zł.

Dział 600 Transport i Łączność
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4210 60.000 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP § 6050 40.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 2540-1 12.957 zł.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 2590 32.413 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6220 92.085 zł.
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2560 24.900 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność § 6010 100.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka społeczna
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne § 2540 5.288 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92119 Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków § 4300 3.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 4210 2.500 zł.

Zmniejsza się wydatki Powiatu o kwotę 150.658 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 50.658 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność § 8020 100.000 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 222.485 zł.§ 3

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV-101/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.03.2004 r. dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2004 oraz wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV-101/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.03.2004 r. dotyczący dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje do Rady Powiatu o zatwierdzenie zmian w budżecie na rok 2004.

Zmiany po stronie dochodów wynikają:
1. w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 60.000 zł. z tytułu dotacji z gminy Dąbrówka na modernizację drogi Dąbrówka - Dręszew,
2. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne zwiększenie o kwotę 40.000 zł. z tytułu dotacji z Gmin Dąbrówka (10.000 zł.), Zielonka (10.000 zł.) i Kobyłka (20.000 zł.),
3. w dziale 851 Ochrona zdrowia o łączną kwotę116.985 zł. z tytułu:
ź dotacji na poprawę stanu zdrowia z gmin Marki (5.500 zł.), Zielonka (40.000 zł.), Kobyłka (31.585 zł.), Dąbrówka (10.000 zł.) i Strachówka (5.000 zł.),
ź dotacji na realizację programu mamograficznego z gmin Wołomin (24.000 zł.) i Strachówka (900 zł.),
4. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.000 zł. pozyskaną z Fundacji Wspomagania Wsi przeznaczoną na realizację projektu Janusz Nesfeter - wołomiński reżyser,
5. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport zwiększenie o kwotę 2.500 zł. z PZU przeznaczoną na zakup nagród dla uczestników biegu Radzymin - Ossów 2004.

Po stronie wydatków zwiększenia dotyczą:
1. w dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę 60.000 zł. z przeznaczeniem na zakup masy na modernizację drogi Dąbrówka - Dręszew,
2. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne zwiększenie o kwotę 40.000 zł. z przeznaczeniem na wykonanie prac adaptacyjnych w Centrum Ratownictwa Kryzysowego,
3. w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 45.370 zł. przeznaczoną na zwiększenie dotacji dla:
ź Niepublicznego LO w Markach (12.957 zł.),
ź Zasadniczej Szkoły Zawodowej (32.413 zł.),
wynikającej ze zwiększenia liczby uczniów w tych szkołach - źródłem finansowania wydatków jest rezerwa ogólna.
4. w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę 116.985 zł. przeznaczoną na:
ź realizację programu mamograficznego - 24.900 zł.,
ź zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ - 92.085 zł.,
5. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 100.000 zł. wynikającą ze zmiany klasyfikacji budżetowej, udział Powiatu w Funduszu Poręczeń Kredytowych planowany był w § 8020 zamiast w § 6010,
6. w dziale 854 Edukacyjna opieka społeczna zwiększenie o kwotę 5.288 zł. z przeznaczeniem dla Bursy Honoratki w Markach, zwiększenie wynika z większej liczby wychowanek niż planowano przy konstruowaniu budżetu. Źródło finansowania - rezerwa ogólna,
7. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększenie o kwotę 3.000 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu Janusz Nesfeter - wołomiński reżyser,
8. w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, zwiększenie o kwotę 2.500 zł. przeznaczoną na zakup nagród dla uczestników biegu Radzymin - Ossów 2004.


W załączniku Nr 1 Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2004 oraz wieloletnie programy inwestycyjne zmiany dotyczą:
1. poz. 16 Rozbudowa Strażnicy zwiększenie o kwotę 40.000 zł.,
2. poz. 23 Zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ o kwotę 92.085 zł.
W załączniku Nr 2 Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych zmiany dotyczą:
1. zwiększenie o kwotę 5.288 zł. dotacji dla Bursy Honoratki,
2. zwiększenie o kwotę 12.957 zł. dotacji dla Niepublicznego LO w Markach,
3. zwiększenie o kwotę 32.413 zł. dotacji dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Radzyminie prowadzonej przez ZDZ.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2004 r., godz. 14.55
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2004 r., godz. 14.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2004 r., godz. 14.55Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5102 razy.