Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIX-149/04

w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2004 roku.
Uchwała Nr XIX-149/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 28 września 2004 r.w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2004 roku.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późń. zm.) w związku z art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późń. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Ustala się plan wydatków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych według wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Środki na realizację zadań określonych w załączniku do niniejszej uchwały będą przekazywane przez państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyodrębniony rachunek bankowy.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr XVIII-147/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2004 roku.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    Plan wydatków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2004 r., godz. 14.37
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 11.10.2004 r., godz. 14.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.10.2004 r., godz. 14.37Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3059 razy.