Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVI-126/04

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2004.
Uchwała Nr XVI-126/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 15 czerwca 2004 r.


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2004.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), porozumienia z dnia 25.03.2004 r. zawartego z Gminą Strachówka w sprawie udzielenia pomocy finansowej przy budowie i modernizacji chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 36216 relacji Strachówka - Ruda Pniewnik, porozumienia z Miastem Kobyłka w sprawie budowy i finansowania odwodnienia ulicy Poniatowskiego w Kobyłce, porozumienia zawartego z Miastem Kobyłka oraz z Gminą Strachówka w sprawie zakupu średniego samochodu gaśniczego, porozumień na realizację programu wczesnej profilaktyki nowotworów piersi zawartych z gminami Marki, Klembów, Poświętne, Zielonka i Kobyłka, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1
Zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 461.841 zł.

Dział 600 Transport i Łączność
Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe
§ 0960 18.060zł.
§ 2710 80.000zł.
§ 6610 80.000zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0840 205.000zł.
§ 0970 4.050zł.

Dział 710 Działalność usługa
Rozdział 71097 Gospodarstwa pomocnicze
§ 2380 5.831zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP
§ 0960 1.500zł.
§ 6610 25.000zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
§ 0970 25.000zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
§ 2310 17.400zł.§ 2
Zwiększa się wydatki Powiatu o kwotę 1.918.673zł.

Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną
§ 4300-0 76.116zł.

Dział 600 Transport i Łączność
Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe
§ 4210-0 230.044zł.
§ 6050-0 193.080zł.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 4300-2 9.250zł.

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75020 Starostwa powiatowe
§ 4270-0 180.000zł.
§ 6050-0 67.000zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe PSP
§ 4210-0 1.500zł.
§ 6060-2 225.280zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
§ 6050-0 118.500zł.
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe
§ 6050-0 329.000zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne
§ 2560-0 17.400zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
§ 4210-1 15.222zł.
§ 4270-0 18.245zł.
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia
§ 4300-0 1.400zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
§ 6050-0 40.000zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze
§ 2590-0 396.636zł.

Zmniejsza się wydatki Powiatu o kwotę 475.752zł.

Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną
§ 2620-1 38.742zł.
§ 2620-2 24.426zł.
§ 2620-3 11.268zł.
§ 2620-4 1.680zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
§ 2590-0 396.636zł.
Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące
§ 6050-0 3.000zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 1.442.921zł.§ 3
1. Zmniejsza się rozchody budżetu Powiatu w § 992 o kwotę 67.780 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 981.080 zł. są:
A) wolne środki powstałe jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 213.800zł.
B) pożyczki długoterminowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na łączną kwotę 699.500 zł.
C) zmniejszone rozchody budżetu Powiatu o kwotę 67.780 zł.


§ 4
Zwiększa się wydatki środków specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zielonce o kwotę 3.000 zł


§ 5
1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV-101/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.03.2004r. dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2004 oraz wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV-101/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.03.2004r. dotyczący przychodów i wydatków środków specjalnych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV-101/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.03.2004r. dotyczący dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV-101/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.03.2004r. dotyczący prognozy długu Powiatu na 31 grudnia 2004 r. i lata następne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV-101/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.03.2004r. dotyczący przychodów i rozchodów budżetu Powiatu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.


§ 6
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 7
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2004.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Uzasadnienie:
Zarząd Powiatu występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2004

I) Dochody budżetu Powiatu ulegają zwiększeniu o kwotę 461.841zł. w następujących pozycjach budżetu:
1. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na łączną kwotę 178.060 zł. tym:
 o kwotę 80.000 zł. z tytułu podpisanego przez Gminę Strachówka porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej przy budowie i modernizacji chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 36216 relacji Strachówka - Ruda Pniewnik
 o kwotę 80.000 zł. z tytułu podpisanego z Gminą Kobyłka porozumienia w sprawie budowy i finansowania odwodnienia ulicy Poniatowskiego w Kobyłce.
 o kwotę 18.060 zł. stanowiącą wkład finansowy Społecznego Komitetu Osiedlowego Kobylak - Turów w budowę odwodnienia ulicy Poniatowskiego w Kobyłce.
2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 209.050 zł. tytułem:
 wpłaty firmy PROCEM przeznaczonej na opłacenie kosztów procesu o zasiedzenie nieruchomości - kwota 4.050 zł.,
 wpłaty z firmy Coca - Cola za sprzedaż nieruchomości kwota 205.000 zł.
3. w dziale 710 Działalność usługowa w rozdziale 71097 Gospodarstwa pomocnicze o kwotę 5.831 zł. tytułem wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego.
4. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe PSP o kwotę 26.500 zł. tytułem:
 podpisanych porozumień z Gminą Kobyłka i Strachówka na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego (Kobyłka 20.000 zł., Strachówka 5.000 zł.), koszt zakupu ok 783.000 zł.,
 darowizny w wysokości 1.500 zł. z firmy SICPA przeznaczoną na obchody Dnia Strażaka.
5. w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 25.000 zł. tytułem przekazania przez NFOŚ równowartości umorzenia pożyczek zaciąganych w 2001 r.
6. w dziale 851 Ochrona Zdrowia o kwotę 17.400 zł. przeznaczoną na realizację programu wczesnej profilaktyki raka piersi pozyskaną z dotacji z Gmin Marki (3.000zł.), Klembów (4.500 zł.), Poświętne (1.800zł.), Zielonka (2.100zł.), Kobyłka (6.000zł.), łącznie w ramach programu zostanie przebadane około 580 kobiet z terenu Powiatu w wieku 40 lat i powyżej.


II) Wydatki budżetu Powiatu ulegają zwiększeniu o kwotę 1.918.673zł. w następujących pozycjach budżetu:
1. w dziale 020 Leśnictwo w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną o kwotę 76.116zł. wynikającym z dokonywanego przeniesienia wydatków z § 2620.
2. w dziale 600 Transport w rozdziale 60014 Drogi powiatowe o kwotę 423.124zł., w tym:
 w § 4210 na zakup materiałów drogowych 230.044zł.,
 na inwestycje - rondo Wyszyńskiego w Radzyminie 95.000zł., odwodnienie Poniatowskiego 98.080zł., (zwiększenie z tytułu wprowadzenia udziału Gminy Kobyłka i Komitetu Osiedlowego).
 w ramach zadań inwestycyjnych przesuwa się środki w wysokości 150.000zł. z zadania - Udział w modernizacji drogi 634 na zadanie - Modernizacja ul. Poniatowskiego - Napoleona w Kobyłce.
3. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększenie o kwotę 9.250zł. z przeznaczeniem:
 na przeprowadzenie procesu o zasiedzenie nieruchomości kwota 4.050zł. (wpłata firmy PROCEM),
 na sfinansowanie kosztów podziału nieruchomości powiatowych - kwota 5.000zł.,
4. w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 247.000zł., w tym:
w § 4270 o kwotę 180.000 zł. z przeznaczeniem na:
 sfinansowanie kosztów wykonania docieplenia budynku Starostwa Powiatu w Wołominie przy ul. Legionów 78 (kwota 90.000zł.) źródło sfinansowania środki własne i pożyczka z WFOŚiGW.
 sfinansowanie kosztów wykonania windy dla niepełnosprawnych w budynku Starostwa przy ul. Prądzyńskiego 3 (kwota 90.000zł.)
w § 6050 o kwotę 67.000 zł. z przeznaczeniem na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na gazowe w budynku Starostwa w Wołominie przy ul. Kobyłkowskiej (źródło finansowania: środki własne i pożyczka z WFOŚiGW).
5. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe PSP o kwotę 226.780zł. w tym:
 w § 4210 o kwotę 1.500zł. z przeznaczeniem na obchody Dnia Strażaka,
 w § 6060-2 o kwotę 225.280zł. z przeznaczeniem na zakup i wyposażenie średniego samochodu ratowniczo (źródła finansowania środki z gmin 25.000zł., i środki własne Powiatu w wysokości 200.280zł., w tym 132.500 zł., - pożyczka z WFOŚiGW oraz 67.780zł., środki z umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2002r. na zakup lekkiego samochodu gaśniczego).
6. w dziale 801 Oświata i wychowanie:
A) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 118.500 zł., z przeznaczeniem na termomodernizację sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie (źródło finansowania pożyczka z WFOŚiGW do kwoty 93.500zł., oraz środki własne w wysokości 25.000zł.),
B) w rozdziale 80130 o kwotę 329.000zł., z przeznaczeniem na:
 III etap termomodernizacji ZS w Zielonce kwota 136.000zł., (źródło finansowania pożyczka z WFOŚiGW),
 II etap termomodernizacji ZS w Wołominie kwota 193.000zł., (źródło finansowania pożyczka z WFOŚiGW).
7. w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85111 Szpitale ogólne o kwotę 17.400zł. z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Szpitala na przeprowadzenie programu wczesnej profilaktyki raka piersi o środki stanowiące udział gmin.
8. w dziale 852 Pomoc społeczna
A) w rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej o kwotę 33.467zł., z przeznaczeniem na:
 w § 4210 zakupy materiałów w DPS Radzymin kwota 15.222zł.,
 w § 4270 zakup usług remontowych w DPS Zielonka o kwotę 18.245zł.,
B) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 1.400zł., z przeznaczeniem na finansowanie turnusu rehabilitacyjnego dla pensjonariuszy.
9. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85333 w § 6050 Powiatowe Urzędy Pracy o kwotę 40.000zl., z przeznaczeniem na dokończenie inwestycji - budowa Urzędu Pracy.
10. w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 396.636zł., wynikającym z dodatkowego przeniesienia wydatków z rozdziału 80102 § 2590.


III) Wydatki budżetu Powiatu zmniejsza się w następujących pozycjach budżetu:
1. w dziale 020 Leśnictwo w rozdziale 02002 Nadzór na gospodarką leśną o kwotę 76.116zł. w związku ze zmianą sposobu finansowania zleconego nadleśnictwom zadania.
2. w dziale 801 Oświata i wychowanie
A) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w § 2590 o kwotę 396.636zł., w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków dotyczących finansowania ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych,
B) w rozdziale 80120 Licea Ogólnokształcące o kwotę 3.000zł., w związku ze zmniejszeniem kwoty pożyczki z WFOŚiGW wprowadzonej do budżetu uchwałą Nr XIV-101/04 z dnia 26 marca 2004r.
IV) Na wniosek dyrektora DPS Zielonka zwiększa się plan wydatków środków specjalnych o kwotę 3.000zł.

W załączniku Nr 1 dotyczącym wydatków na zadania inwestycyjne oraz wieloletnie programy inwestycyjne zmiany dotyczą:
1. Zwiększenia nakładów na modernizację ul. Poniatowskiego i Napoleona w Kobyłce o kwotę 248.080 zł.
2. Zwiększenia nakładów na modernizację skrzyżowania Wyszyńskiego w Radzyminie o kwotę 95.000 zł.
3. Zmniejszenie nakładów na udział w modernizacji drogi 634 o kwotę 150.000 zł.
4. Wprowadzenie zadania - Zmiana systemu ogrzewania w budynku Starostwa - koszt 67.000 zł. finansowany w 90% z WFOŚiGW.
5. Wprowadzenie zadania - Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego - koszt 783.000 zł. w tym udział Powiatu, Gmin Kobyłka, Strachówka na łączną kwotę 225.280 zł.
6. Zwiększenie nakładów na modernizację budynku ZSS w Wołominie o kwotę 118.500 zł.
7. Zmniejszenie nakładów o kwotę 3.000 zł. na modernizację budynku LO w Radzyminie.
8. Zwiększenie nakładów o 136.000zł., na termomodernizację ZS w Zielonce (III etap) - wprowadzenie pożyczki z WFOŚiGW.
9. Zwiększenie nakładów o kwotę 193.000 zł. na termomodernizację ZS w Wołominie - wprowadzenie pożyczki z WFOŚiGW.
10. Zwiększenie nakładów na rozbudowę Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 40.000 zł.
W załączniku Nr 2 dotyczącym przychodów i wydatków środków specjalnych w roku 2004, zmiana dotyczy zwiększenia o 3.000 zł. planu wydatków w środkach specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zielonce.
W załączniku Nr 3 dotyczącym dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych, zmiany dotyczą:
 zmiany klasyfikacji dotacji udzielonej Dziennemu Ośrodkowi Rehabilitacyjno - Wychowawczemu w Wołominie.
 wykreślenia z załącznika dotacji udzielanych nadleśnictwom na nadzór lasami niepaństwowymi.
W załączniku Nr 4 dotyczącym prognozy długu Powiatu na 31.12.2004 r. i lata następne, zmiany dotyczą:
 zmniejszenia kwoty rozchodów o kwotę 67.780 zł.
 zwiększenia kwoty pożyczek o kwotę 699.500 zł. tj. do kwoty 1.289.500 zł.Dokument umieścił/a: Katarzyna Pazio
Dokument sporządził/a: Wydział Finansowy
Za treść dokumentu odpowiada: Jadwiga Tomasiewicz

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 25.06.2004 r., godz. 11.22
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 25.06.2004 r., godz. 11.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.06.2004 r., godz. 11.22Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4514 razy.