Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XVI-123/04

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na docieplenie budynku Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85.
Uchwała Nr XVI-123/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 15 czerwca 2004 r.


w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na docieplenie budynku Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. ,,c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 48 i 49 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1
1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 193.000zł. (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
2. Zaciągniętą pożyczkę przeznacza się na sfinansowanie zadania pod nazwą ,,Docieplenie budynku Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85”.


§ 2
Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z oprocentowaniem stanowi weksel własny in blanco.


§ 3
1. Ustala się karencję w spłacie pożyczki do 30 czerwca 2005 roku.
2. Ustala się 3-letni okres spłaty pożyczki.
3. Pożyczka zostanie pokryta z dochodów własnych Powiatu w przyszłych okresach tj. z udziału Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2005-2007.


§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 5
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie:
W związku z otrzymaną promesą Zarząd Powiatu zwraca się do Rady o wyrażenie zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 193.000 zł. Pożyczka zostanie przeznaczona na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą ,,Docieplenie budynku Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85”. Przewidywany koszt przedsięwzięcia to ok. 220.000 zł Zadanie inwestycyjne - zwiększenie nakładów inwestycyjnych w pozycji 801.80130.6050. Zgodnie z przyjętą przez WFOŚ i GW Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 1371/03 z dnia 7.10.2003 r. w sprawie ,,Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji” oprocentowanie wyniesie ok. 3-4 % rocznie.Dokument umieścił/a: Katarzyna Pazio
Dokument sporządził/a: Wydział Finansowy
Za treść dokumentu odpowiada: Jadwiga Tomasiewicz


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 25.06.2004 r., godz. 11.16
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 25.06.2004 r., godz. 11.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.06.2004 r., godz. 11.16Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2917 razy.