Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Ponowne wykorzystanie Informacji Publicznych

Podstawowe informacje o ponownym
wykorzystaniu informacji sektora publicznego


Każdy ma prawo do złożenia wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

Ponownym wykorzystywaniem jest wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotu zobowiązanego niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż pierwotny publiczny cel dla którego informacja została wytworzona. Chodzi więc o każdy sposób dalszego wykorzystywania informacji publicznej, np. w produktach, usługach czy aplikacjach, przez przedsiębiorców, organizację pozarządową czy każdą zainteresowaną osobę.

Wniosek można przesłać:
1) pocztą elektroniczną na adres: kancelaria@powiat-wolominski.pl
2) za pośrednictwem e-PUAP
3) pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 Wołomin

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom (art. 6 ustawy 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz.U. 2016 poz. 352):
1) wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych,
2) wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
3) ze względu na prywatność osoby fizycznej,
4) tajemnicę przedsiębiorcy,
5) w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw oraz które zostały wytworzone przez Starostwo Powiatowe, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez Starostwo Powiatowe,
6) w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Starostwo Powiatowe.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie www.bip.powiat-wolominski.pl obejmują:
1) obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Starostwa Powiatowego;
2) obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Starostwo Powiatowe w Wołominie może określić również inne warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego spełniającej cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. Wówczas Starostwo Powiatowe w Wołominie w szczególności określi warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
Starostwo Powiatowe w Wołominie nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie: www.bip@powiat-wolominski.pl

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Starostwo Powiatowe w Wołominie może jednak nałożyć opłatę za ich przekazanie jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Starostwo Powiatowe w Wołominie może uwzględnić koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.
Łączna wysokość opłaty nie może jednak przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

Ww. opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Środki odwoławcze
Wnioskodawca, który otrzymał od Starostwa Powiatowego w Wołominie ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie, ma prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania oferty, z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomi o przyjęciu oferty.

Brak zawiadomienia Starostwa Powiatowego w Wołominie przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Starosta Wołomiński , w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach lub o wysokości opłat.

Od decyzji Starosty Wołomińskiego o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat, która jest następstwem złożonego sprzeciwu, Wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Starostę Wołomińskiego , w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
W terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wydanej w następstwie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia - za pośrednictwem Starosty Wołomińskiego - skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 22.05.2013 r., godz. 14.46
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 03.03.2020 r., godz. 10.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2020 r., godz. 10.21Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
22.02.2017 r., godz. 15.37NieznanyEdycja strony
22.02.2017 r., godz. 15.36NieznanyEdycja strony
22.05.2013 r., godz. 14.46NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 43755 razy.