Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XV-114/04

w sprawie: upoważnienia członków Zarządu do zaciągania zobowiązań wekslowych.
Uchwała Nr XV-114/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 kwietnia 2004 r.w sprawie: upoważnienia członków Zarządu do zaciągania zobowiązań wekslowych.

Na podstawie art. 12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Upoważnia się Starostę Powiatu Wołomińskiego Pana Konrada Rytla oraz Wicestarostę Pana Grzegorza Dudzika do wystawienia weksla in blanco na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako zabezpieczenia kwoty 25.000 zł.


§ 2

Weksel, o którym mowa w § 1 stanowi zabezpieczenie kwoty pochodzącej z umorzenia części pożyczek udzielonych Powiatowi umowami Nr 643/2001/Wn7/OA-EK/P z dnia 16.10.2001 r. oraz 644/2001/Wn7/OA-EK/P z dnia 16.10.2001 r., stanowiącej dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie ul. Miła 22” będącego przedmiotem umowy umorzeniowej zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje do Rady o upoważnienie 2-ch wskazanych w uchwale członków Zarządu do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego na kwotę 25.000 zł. na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uchwałą Nr 45/03 z dnia 25.11.2003 r. umorzył 25 % kwoty pożyczek udzielonych na termomodernizację obiektów szkolnych w roku 2001. Kwotę umorzenia przeznacza się na częściowe finansowanie przedsięwzięcia „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie ul. Miła 22”.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 07.05.2004 r., godz. 12.34
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 07.05.2004 r., godz. 12.34
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.05.2004 r., godz. 12.34Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3011 razy.