Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIV-109/04

w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu.
Uchwała Nr XIV-109/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 marca 2004 r.


w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu.

Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) i art. 12 pkt 11ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

1. Podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku mogą być udzielane dotacje z budżetu powiatu na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).
2. Udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych związanych z realizacją zadań powiatu innych niż określone w ustawie, o której mowa w ust. 1, następuje na zasadach określonych w niniejszej uchwale.§ 2

O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań powiatu.§ 3

Dotacja, o której mowa w § 1 pkt 2 może być udzielona w ramach środków przewidzianych na ten cel w planie budżetu Powiatu Wołomińskiego na dany rok budżetowy.§ 4

1. Podmiot występujący o dotację składa wniosek, który powinien zawierać następujące dane i informacje:
a) nazwę i adres wnioskodawcy,
b) dane osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy
c) nazwę banku i nr konta lub rachunku bankowego,
d) kwoty przyznawanych wcześniej środków Powiatu Wołomińskiego z określeniem nr umowy, celu, daty przyznawania i rozliczenia środków, oraz informację o uznaniu rozliczenia przez powiat,
e) nazwę zadania
f) szczegółowy zakres rzeczowy zadania,
g) miejsce realizacji zadania,
h) łączny koszt realizacji zadania,
i) kwotę wnioskowanej dotacji ze środków Powiatu,
j) termin rozpoczęcia i przewidywany czas realizacji,
k) informacje o zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość wykonania zadania,
l) przewidywane efekty realizacji zadania,
ł)wysokość kwotową i procentową udziału własnego.
2. Do wniosku powinien być dołączony statut lub inny dokument organizacyjny lub rejestracyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe oraz pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli.§ 5

1. Wniosek o dotację na dany rok kalendarzowy należy złożyć najpóźniej w terminie do 30 września roku poprzedzającego.
2. W przypadkach szczególnych, wymagających uzasadnienia pisemnego wniosek może być złożony w innym terminie, jednak jego rozpatrzenie uzależnione będzie od możliwości finansowych powiatu.§ 6

Wniosek stanowi ofertę zawarcia umowy cywilno-prawnej i jego rozpatrzenie nie podlega przepisom prawa administracyjnego.§ 7

Zarząd Powiatu Wołomińskiego przyznaje dotację po zasięgnięciu opinii właściwej komisji rady uwzględniając w szczególności:
1) korzyści płynące dla mieszkańców powiatu,
2) wysokość środków budżetu powiatu przeznaczonych na realizację zadań zleconych podmiotom, o których mowa w § 3,
3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów, w tym relacji do rzeczowego zakresu zadania,
4) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę przy uwzględnieniu deklarowanego udziału własnego,
5) analizę wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia.§ 8

Odmowa udzielenia dotacji nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Od odmowy udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.§ 9

Przekazanie środków Powiatu na realizację zadania następuje na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Zarządem Powiatu Wołomińskiego a wnioskodawcą.§ 10

1. Wnioskodawca zobowiązany jest przy korzystaniu ze środków powiatu do stosowania zasad postępowania określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.
2. Wnioskodawca, który otrzymał dotację z budżetu Powiatu zobowiązany jest do przedstawienia rozliczenia finansowego oraz sprawozdania merytorycznego realizowanego zadania w terminie określonym umową.§ 11

Rozliczenie finansowe zadania powinno zawierać zestawienie dokumentów potwierdzających wydatkowanie przez wnioskodawcę środków przekazanych przez Powiat a także zestawienie obejmujące:
1) nazwę zadania,
2) koszt realizacji zadania,
3) kwotę przyznaną przez Powiat,
4) kwotę środków Powiatu wykorzystaną na realizację zadania,
5) udział innych niż Powiat źródeł finansowania zadania.§ 12

Sprawozdanie merytoryczne powinno zawierać:
1) opis zrealizowanego zadania,
2) określenie terminu realizacji zadania,
3) ocenę efektów dotacji,
4) informację o wykonaniu zadania zgodnie z umową i przyznanymi środkami.§ 13

1. O uznaniu przedstawionego rozliczenia Powiat informuje wnioskodawcę na piśmie.
2. Nie uznanie rozliczenia skutkuje obowiązkiem zwrotu kwoty dotacji wraz z odsetkami w terminie dwóch tygodni od doręczenia pisma o nie uznaniu rozliczenia.§ 14

Powiat zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli merytorycznej i finansowej w zakresie wydatkowania przekazanej dotacji w całym okresie trwania realizacji zadania.§ 15

Wnioskodawca, który otrzymał dotację zobowiązany jest poddać się kontroli przeprowadzanej przez osoby upoważnione przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego.§ 16

Kwotę niewykorzystanej dotacji Wnioskodawca zobowiązuje się zwrócić do dnia określonego w umowie na złożenie rozliczenia finansowego.§ 17

Dotacja może być wykorzystana jedynie na cele określone w umowie.§ 18

Nie wywiązanie się z terminu realizacji, o ile nie został on wydłużony, lub celu, skutkuje natychmiastowym obowiązkiem zwrotu kwoty dotacji wraz z odsetkami.§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 20

Z dniem 1 czerwca 2004 r. traci moc Uchwała Rady Powiatu Wołomińskiego Nr X - 66/99 z dnia 31.08.1999 r.§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2004 roku, ale nie wcześniej niż z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.§ 22

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.04.2004 r., godz. 13.21
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.04.2004 r., godz. 13.21
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.04.2004 r., godz. 13.21Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3126 razy.