Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIV-103/04

w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Uchwała Nr XIV-103/04
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 marca 2004 r.


w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Określa się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w tym obiektów handlowych i usługowych oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.§ 2

1. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 5,00 zł.
2) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości - 7,00 zł.
3) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni - 10,00 zł.
4) przy zajęciu pobocza oraz innych elementów pasa drogowego - 5,00 zł.
2. Przez dzień zajęcia rozumie się zajęcie pasa drogowego trwające do 24 godzin.§ 3

1. Ustala się następujące roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej, zajętego przez rzut poziomy urządzeń wymienionych w § 1 pkt 2:
1) poza terenem zabudowanym - 8,00 zł.
2) w terenie zabudowanym - 16,00 zł.
3) na obiekcie mostowym - 180, 00 zł.
2. Opłata, o której mowa w ust. 1 jest pobierana za rok kalendarzowy. W przypadku, gdy urządzenie, o którym mowa w § 1 pkt 2 jest umieszczone w pasie drogowym w okresie krótszym niż jeden rok opłatę pobiera się proporcjonalnie do czasu zajęcia pasa.§ 4

Za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg powiatowych w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego, w tym obiektu handlowego i usługowego:
a) poza terenem zabudowanym - 1,00 zł.
b) w terenie zabudowanym,w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców - 1,50 zł.
c) w terenie zabudowanym, w miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców - 2,50 zł.
2) za 1 m2 powierzchni reklamy:
a) informującej o towarze, usługach, osobie lub ruchu społecznym - 1,50 zł.
b) umieszczonej nad obiektem, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o wykonywanej działalności, godzinach otwarcia i nazwisku właściciela, której powierzchnia nie przekracza 1 m2 - 0,50 zł.§ 5

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 08.04.2004 r., godz. 13.07
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 08.04.2004 r., godz. 13.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.04.2004 r., godz. 13.07Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3195 razy.