Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

INICJATYWA LOKALNA

INICJATYWA LOKALNA

Inicjatywa lokalna daje szansę na aktywizację społeczności lokalnej oraz pozyskanie przez samorząd każdego szczebla partnera społecznego przy realizacji części zadań własnych. Daje także podstawę prawną do realizacji działań, które często są już realizowane przez samorząd z mieszkańcami.

Kto może korzystać z inicjatywy lokalnej, w jakim celu jest realizowana oraz jakie należy spełnić wymogi formalne określa Rozdział 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwała nr XVIII-180/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia „Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej” (pod tekstem).

KTO JEST ADRESATEM INICJATYWY LOKALNEJ
Inicjatywa lokalna skierowana jest do mieszkańców społeczności lokalnych, rozumianych jako osoby zamieszkujące dane miejsce i wiążące z nim swoje „centrum interesów życiowych”. Mieszkańcy przy zgłaszaniu inicjatywy mogą działać samodzielnie lub skorzystać z pomocy organizacji pozarządowej, która pełni tylko rolę pełnomocnika mieszkańców. To sami mieszkańcy muszą się zorganizować, a organizacja może ich wyłącznie reprezentować.

DO KOGO NALEŻY WYSTĄPIĆ
Mieszkańcy lub reprezentująca ich organizacja mogą zwrócić się z inicjatywą do samorządu, na terenie którego mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.
Adresatem inicjatywy lokalnej głównie będzie gmina, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zwrócić się z wnioskiem do powiatu czy województwa. Inicjatywa może więc swoim zasięgiem obejmować zarówno jedną ulicę, miejscowość, gminę, jak i powiat czy województwo (każdy ze szczebli samorządu ma określone własne zadania, które determinują to, czy mogą być adresatem inicjatywy lokalnej).

CZEGO DOTYCZY INICJATYWA LOKALNA
Inicjatywa lokalna dotyczy zadań publicznych, realizowanych przez gminę, powiat czy województwo. Zakres przedmiotowy inicjatywy lokalnej został określony w art. 19b ust. 1, którym wprowadzono zamknięty katalog zadań z zakresu:
• budowy, rozbudowy lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
• działalności charytatywnej;
• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
• promocji i organizacji wolontariatu;
• edukacji, oświaty i wychowania;
• działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki;
• ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i we wsiach;
• porządku i bezpieczeństwa publicznego.
To co inicjator zechce zrealizować, musi się zmieścić w wymienionych obszarach zadań publicznych.

W JAKIEJ FORMIE NALEŻY ZGŁASZAĆ INICJATYWĘ LOKALNĄ
Inicjatywę mieszkańcy zgłaszają w formie wniosku zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego (druk wniosku do pobrania – pod tekstem).
Wniosek powinien wskazywać przedmiot inicjatywy mieszkańców czyli opis zdania publicznego zgłaszanego w ramach inicjatywy lokalnej oraz dane, które pozwolą ocenić inicjatywę, z uwzględnieniem kryteriów zawartych w § 6 Trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków...”.
Wniosek powinni podpisać wszyscy wnioskodawcy lub komitet organizacyjny inicjatywy.
W przypadku reprezentowania mieszkańców przez organizację pozarządową reprezentacja jest po stronie władz organizacji (statut lub inny akt wewnętrzny wskazuje upoważnione do tego osoby).

OCENA INICJATYWY LOKALNEJ
Samorząd na podstawie przyjętej uchwały dokonuje oceny inicjatywy zgodnie z przyjętymi kryteriami (§ 6 Trybu i kryteriów...) oraz uwzględnia cele społeczne przedsięwzięcia. Jeżeli uzna inicjatywę za ważną i wymagającą wsparcia, zawiera umowę na czas określony na jej realizację. Samorząd powinien wskazać, dlaczego przyjmuje lub odrzuca wniosek.
Jeżeli wniosek zostanie przyjęty, pomiędzy samorządem a wnioskodawcą zawiera się umowę (ramowy wzór umowy – pod tekstem), w której określa sposób realizacji inicjatywy. Podpisanie umowy poprzedza wspólne dopracowanie budżetu i harmonogramu zadania.

REALIZACJA INICJATYWY LOKALNEJ
Po podpisaniu umowy strony przystępują do realizacji zadań zgodnie z przyjętym budżetem i harmonogramem. wkład mieszkańców w inicjatywę deklarowany na etapie składania wniosków, musi być faktycznie zrealizowany. Oznacza to, że np. koniecznym będzie ewidencjonowanie czasu pracy społecznej, czy też udowodnienie wartości wkładu rzeczowego. Zrealizowane zadanie powinno zakończyć się protokołem np. zdawczo-odbiorczym, który potwierdzi formalnie zrealizowanie przez strony umowy swoich zobowiązań oraz sprawozdaniem z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (druk sprawozdania – pod tekstem).

na podstawie artykułu:
Łukasza Waszaka - prawnika, specjalista ds. współpracy NGO z samorządem,
członka Zarządu Centrum OPUS w Łodzi


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 30.05.2012 r., godz. 11.53
Ostatnia aktualizacja:Emilia Płachetko, data: 03.03.2020 r., godz. 10.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2020 r., godz. 10.13Emilia PłachetkoZmiana przynależności strony
31.05.2012 r., godz. 11.25NieznanyEdycja strony
30.05.2012 r., godz. 11.53Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 44115 razy.