Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XI-87/03

w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2003 roku.
Uchwała Nr XI-87/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 grudnia 2003 r.w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2003 roku.


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późń. zm.) związku z art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późń. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się plan wydatków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych według wysokości określonej w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Środki na realizację zadań określonych w załączniku do niniejszej uchwały będą przekazywane przez państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na wyodrębniony rachunek bankowy.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 4

Traci moc Uchwała Nr X-78/2003 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2003roku.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 30.12.2003 r., godz. 14.51
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 30.12.2003 r., godz. 14.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.12.2003 r., godz. 14.51Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3030 razy.