Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XI-83/03

w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003-2006.
Uchwała Nr XI-83/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 grudnia 2003 r.


w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003-2006


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 110 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w wieloletnim programie inwestycyjnym w części dotyczącej roku 2003:

1. w zadaniu Nr 14 - udział w modernizacji drogi 634 - zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne o kwotę 250.000zł.,
2. w zadaniu Nr 6 - modernizacja Poniatowskiego - Napoleona Kobyłka - zwiększa się planowane nakłady o kwotę 118.000zł.,
3. w zadaniu Nr 18 - rozbudowa Strażnicy PSP - zwiększa się planowane nakłady o kwotę 64.000zł.,
4. w zadaniu Nr 19 - zakup lekkiego samochodu gaśniczego - zwiększa się planowane nakłady o kwotę 14.600zł.,
5. w zadaniu Nr 24 - zakup sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ - zwiększa się planowane nakłady o kwotę 199.200zł. z jednoczesnym zmniejszeniem środków do pozyskania 99.200zł.


§ 2

1. Załacznik Nr 1 do uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr VIII-51/03 z dnia 24.06.2003 r. w sprawie wprowadzenia wieloletniego programu inwestycyjnego otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 obejmuje nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w zakresie dróg realizowane z udziałem programu SAPARD.
3. Założenia do wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2003-2006 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym:

1. zwiększenie nakładów na modernizację ulic Poniatowskiego i Napoleona w Kobyłce o kwotę 118.000 zł. - źródło finansowania - zmniejszenie nakładów na zadanie Nr 14 - udział w modernizacji drogi 634,
2. zwiększenie nakładów na budowę Strażnicy o kwotę 64.000 zł. - źródło finansowani - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (32.000 zł.) oraz zmniejszenie nakładów na zadanie Nr 14 - udział w modernizacji drogi 634,
3. zwiększenie nakładów na zakup i wyposażenie samochodu ratowniczego dla Powiatowej Komendy PSP o kwotę 14.600 zł. - źródło finansowania dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
zwiększenie nakładów na zakup specjalistycznego sprzętu dla SZPZOZ o kwotę 199.200 zł.
- źródło finansowania zmniejszenie nakładów na zadanie Nr 14 - udział w modernizacji drogi 634 w wysokości 100.000 zł. i otrzymanie dotacji z Gmin Powiatu Wołomińskiego w wysokości 99.200 zł.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 30.12.2003 r., godz. 14.26
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 30.12.2003 r., godz. 14.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.12.2003 r., godz. 14.26Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3089 razy.