Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XI-82/03

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2003
Uchwała Nr XI-82/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 22 grudnia 2003 r.w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2003


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), decyzji Nr ST-4-4820-54p/2003 Ministra Finansów oraz decyzji Nr 125 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 listopada 2003r. - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 227.800 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona ppoż.
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państ. Straży Pożar. § 626 46.600 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst. § 292 60.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 661 99.200 zł.

Dział 853 Opieka Społeczna
Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo - wychowawcze § 213 22.000 zł.§ 2

Zwiększa się wydatki Powiatu o kwotę 359.800 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona ppoż.
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państ. Straży Pożar. § 6050-0 64.000 zł.
§ 6060-0 14.600 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące § 4210-0 20.000 zł. § 4240-0 40.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale Ogólne § 6220-0 199.200 zł.

Dział 853 Opieka Społeczna
Rozdział 85301 Placówki opiekuńczo - wychowawcze § 2580-1 13.200 zł.
§ 2580-2 8.800 zł.


Zmniejsza się wydatki Powiatu o kwotę 132.000 zł.

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe § 6050-0 132.000 zł.

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 227.800 zł.§ 3

1.Zwiększa się przychody i wydatki środków specjalnych przy Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku o kwotę 4.100 zł.
2.Zwiększa się przychody i wydatki środków specjalnych przy Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie o kwotę 10.000 zł.
3.Zwiększa się przychody i wydatki środków specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zielonce o kwotę 6.000 zł.§ 4

1.Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r. dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2003 oraz wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2.Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r. dotyczący przychodów i wydatków środków specjalnych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3.Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003r. dotyczący dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 6

1.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.
2.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu:

I.Zwiększa się dochody budżetu Powiatu na łączną kwotę 227.800 zł. w następujących pozycjach budżetu:

1.w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Ppoż. o kwotę 46.600 zł. tytułem dotacji na wyposażenie samochodu 14.600 zł. oraz na termomodernizację Strażnicy kwota 32.000 zł.,
2.w dziale 758 Różne Rozliczenia o kwotę 60.000 zł. tytułem otrzymania środków z rezerwy oświatowej przeznaczonej na doposażenie szkół,
3.w dziale 851 Ochrona Zdrowia o kwotę 99.200 zł. tytułem pozyskanej dotacji z gmin Wołomin 50.000 zł., Radzymin 5.000 zł., Poświętne 3.000 zł., Dąbrówka 7.000 zł., Zielonka 5.000 zł., Klembów 29.200 zł.
4.w dziale 853 Opieka Społeczna o kwotę 22.000 zł. tytułem zwiększenia dotacji celowej na bieżące funkcjonowanie placówek opiekuńczych.


II.Zwiększa się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 359.800 zł.:

1.w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Ppoż. o kwotę 14.600 zł. na zakup wyposażenia samochodu gaśniczego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej oraz o kwotę 64.000 zł. przeznaczoną na termomodernizację budynku Komendy,
2.w dziale 801 Oświata i Wychowanie o kwotę 20.000 zł. przeznaczoną na zakup wyposażenia oraz o kwotę 40.000 zł. przeznaczoną na zakup pomocy naukowych do szkół,
3.w dziale 851 Ochrona Zdrowia o kwotę 199.200 zł. tytułem zwiększenia dotacji na zakup sprzętu dla Szpitala z gmin
4.w dziale 853 Opieka Społeczna o kwotę 13.200 zł. tytułem zwiększenia dotacji dla TPD oraz o kwotę 8.800 zł. tytułem zwiększenia dotacji dla Szansy.


III.Zmniejszenie wydatków o kwotę 132.000 zł. dotyczy działu 600 Transport i Łączność, pozycji udział w modernizacji drogi 634.

Na wniosek dyrektorów zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku i Wołominie oraz Domu Pomocy Społecznej w Zielonce proponuje się zmiany w planie przychodów i wydatków środków specjalnych.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 30.12.2003 r., godz. 14.15
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 30.12.2003 r., godz. 14.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.12.2003 r., godz. 14.15Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5257 razy.