Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IX-69/03

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2003.
Uchwała Nr IX-69/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 16 września 2003r.w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2003.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) oraz umowy o udzielenie o udzielenie dotacji Nr 94/03/OP/D zawartej w dniu 23.07.2003 r. z WFOŚ i GW, porozumień zawartych na zakup lekkiego samochodu gaśniczego zawartych z Gminą Zielonka, Kobyłka i Marki, porozumień zawartych w celu realizacji przedsięwzięć niezbędnych do usprawnienia działalności Szpitala Powiatowego z Gminą Kobyłka i Strachówka, Uchwały Nr 375/42/03 z dnia 10.06.2003 r. Zarządu Województwa Mazowieckiego - Rada Powiatu uchwala, co następuje:§ 1

Zwiększa się dochody Powiatu o kwotę 69.377 zł.

Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02001 Gospodarka leśna

§ 244 19.087 zł.


Dział 750 Administracja Publiczna
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

§ 626 10.000 zł.


Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona ppoż.
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państ. Straży Pożar.

§ 661 20.000 zł.


Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

§ 661 16.650 zł.


Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 083 1.640 zł.
§ 096 2.000zł.§ 2

Zwiększa się wydatki Powiatu o kwotę 1.263.172 zł.

Dział 020 Leśnictwo
Rozdział 02001 Gospodarka leśna

§ 4300-1 19.087 zł.


Dział 600 Transport i Łączność
Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

§ 6052-0 292.878 zł.

§ 6610-0 350.000zł.


Dział 750 Administracja Publiczna
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe

§ 6060-0 10.000 zł.


Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona ppoż.
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państ. Straży Pożar.

§ 6060-2 20.000 zł.


Dział 757 Obsługa długu publicznego
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, pożyczek jst.

§ 8010-0 70.587 zł.


Dział 801 Oświata i wychowanie
Dział 80102 Szkoły podstawowe specjalne

§ 4270-0 209.330 zł.

§ 6050-0 75.000 zł.


Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

§ 6220-0 16.650 zł.


Dział 853 Opieka Społeczna
Rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy

§ 6050-0 56.000 zł.


Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagog.

§ 4270-0 140.000 zł.


Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

§ 4300-0 3.640 zł.


Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 642.878 zł.

Dział 600 Transport i Łączność
Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe

§ 6050-0 642.878 zł.


Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 620.294 zł.§ 3

1. Zmniejsza się rozchody budżetu Powiatu w § 992 o kwotę 139.917 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 550.917 zł. są:
1) zmniejszone rozchody budżetu Powiatu o kwotę 139.917 zł.
2) zaciągane w WFOŚ i GW pożyczki na łączną kwotę 411.000 zł.§ 4

1. Zwiększa się przychody i wydatki środków specjalnych przy Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie o kwotę 14.303 zł. oraz przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie o kwotę 8.000 zł.
2. Zwiększa się przychody i rozchody gospodarstwa pomocniczego Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół w Zielonce o kwotę 25.000 zł.§ 5

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003 r. dotyczący wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2003 oraz wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003 r. dotyczący przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003 r. dotyczący przychodów i wydatków środków specjalnych otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
4. Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003 r. dotyczący przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.
5. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003 r. dotyczący prognozy długu Powiatu na 31 grudnia 2003 r. i lata następne otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.
6. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV-28/03 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26.02.2003 r. dotyczący przychodów i rozchodów budżetu Powiatu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Adam Kopczyński
Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu:

I) Zwiększa się dochody o kwotę 69.377 zł. w następujących działach i rozdziałach:
1. w dziale 020 Leśnictwo o kwotę 19.087 zł., tytułem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na odnowienie pożarzyska w Międzylesiu i Franciszkowie na gruntach nie należących do Skarbu Państwa, etap II.
2. w dziale 750 Administracja Publiczna o kwotę 10.000 zł. tytułem dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przeznaczonej na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania służącemu założeniu i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzeniu spraw ochrony gruntów rolnych.
3. w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona ppoż. o kwotę 20.000zł. tytułem dotacji z gmin:
Marki 10.000 zł.
Kobyłka 5.000 zł.
Zielonka 5.000 zł.
przeznaczonych na sfinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.
4. w dziale 851 Ochrona Zdrowia o kwotę 16.650zł. tytułem dotacji z gmin:
Kobyłka 10.000 zł.
Poświętne 6.650 zł.
przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć niezbędnych do usprawnienia działalności Szpitala Powiatowego.
5. w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego o kwotę 3.640 zł. tytułem pozyskanych środków od Stowarzyszenia Radex oraz PZU przeznaczonych na dofinansowanie obchodów 15 sierpnia.


II) Zwiększa się wydatki o kwotę 1.263.172 zł. w następujących działach i rozdziałach budżetu:
1. w dziale 020 Leśnictwo o kwotę 19.087 zł. na sfinansowanie II etapu odnowienia pożarzysk w Międzylesiu i Franciszkowie.
2. w dziale 600 Transport zwiększenie związane jest z wyodrębnieniem wydatków z § 6050:
A) finansowanych przez program Sapard § 6052,
B) dotacji dla Gminy Marki zgodnie z zatwierdzonym w dniu 24.06.2003 r. porozumieniem pomiędzy Powiatem a Gminą.
3. w dziale 750 Administracja Publiczna o kwotę 10.000 zł. przeznaczoną na zakup sprzętu informatycznego finansowanego dotacją celową.
4. w dziale 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Ppoż. o kwotę 20.000 zł. przeznaczoną na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu gaśniczego.
5. w dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększenie o kwotę 70.587 zł. (źródło- zmniejszenie rozchodów budżetu Powiatu) przeznaczoną na zwiększenie wydatków związanych z zapłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
6. w dziale 801 o kwotę 284.330zł. przeznaczoną na:
A) sfinansowanie remontu kapitalnego w Szkole Specjalnej w Markach obejmującego termomodernizację obiektu i zmianę ogrzewania z piecy węglowych na piece gazowo olejowe (pożyczka 140.000 zł. z WFOŚiGW i 69.330 zł. środki własne - zmniejszenie rozchodów o umorzenie pożyczek).
B) sfinansowanie termomodernizacji części „starej” budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie w wysokości 75.000 zł. - źródło sfinansowania - pożyczka z WFOŚiGW.
7. w dziale 851 Ochrona Zdrowia o kwotę 16.650 zł. tytułem sfinansowania zakupu sprzętu specjalistycznego dla SZPZOZ w Wołominie (dotacje celowe).
8. w dziale853 Opieka Społeczna o kwotę 56.000 zł. przeznaczoną na podłączenie budynku PUP do miejskiej sieci cieplej (źródło sfinansowania - pożyczka z WFOŚiGW).
9. w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 140.000 zł. przeznaczoną na termomodernizację budynku po Liceum Ogólnokształcącym w Tłuszczu (źródło finansowania zadania - pożyczka z WFOŚiGW).
10. w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego o kwotę 3.640 zł. przeznaczoną na organizację obchodów 15 sierpnia.


III) Zmniejsza się wydatki budżetu Powiatu o kwotę 642.818zł. w dziale 600 Transport w § 6050, zmiana związana jest z wyodrębnieniem:
1. dotacji dla gminy Marki - modernizacja ul. Fabrycznej,
2. wydatków finansowanych programem Sapard (droga Majdan Zabraniec).

IV) Źródłem pokrycia deficytu budżetowego będą:
1. zmniejszone rozchody budżetu na łączną kwotę 139.917 zł. (w tym z umorzeń pożyczek kwota 69.330 zł.),
2. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na łączną kwotę 411.000 zł. w tym:
A) na termomodernizację i zmianę systemu ogrzewania w Zespole Szkół Specjalnych w Markach na kwotę 140.000 zł.,
B) na termomodernizację starej „części” budynku zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie kwota 75.000 zł.,
C) termomoderniazcję budynku oświatowego w Tłuszczu przy ul. Kościelnej (kwota 140.000 zł.),
D) podłączenie do miejskiej sieci cieplnej budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie kwota 56.000 zł.


Na wniosek dyrektorów Zespołu Szkól Specjalnych w Wołominie, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół w Zielonce zwiększa się przychody i wydatki środków specjalnych oraz gospodarstw pomocniczych.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.10.2003 r., godz. 10.07
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.10.2003 r., godz. 10.07
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.10.2003 r., godz. 10.07Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 5711 razy.