Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IX-67/03

w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym.
Uchwała Nr IX-67/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 16 września 2003 r.
w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym.


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Dotację z budżetu powiatu otrzymują niepubliczne szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne, szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych, w tym z oddziałami integracyjnymi, placówki niepubliczne wymienione w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy o systemie oświaty oraz internaty niepubliczne prowadzące działalność na terenie Powiatu Wołomińskiego i wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.§ 2

1. Warunkiem udzielenia dotacji jest podanie przez osobę prowadzącą szkołę lub placówkę planowanej liczby uczniów lub wychowanków nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wzór zgłoszenia planowanej liczby uczniów stanowi Załącznik Nr 1.§ 3

Wysokość dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz placówek niepublicznych dotowanych z budżetu powiatu określają przepisy ustawy o systemie oświaty.


§ 4

1. Podstawą naliczenia dotacji są dane o liczbie uczniów lub wychowanków zawarte w sprawozdaniach statystycznych wykonywanych dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego (S) oraz meldunki o liczbie uczniów w szkołach wykonywanych dla potrzeb Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (EN)
2. Dotacje, o których mowa w § 1 są przekazywane w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na wyodrębniony na ten cel rachunek bankowy.§ 5

Dotacje, o których mowa w § 1 mogą być wykorzystywane przez szkoły i placówki wyłącznie na ich statutową działalność i wydatkowane zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.§ 6

1. Szkoły i placówki, o których mowa w § 1 są zobowiązane złożyć Zarządowi Powiatu sprawozdanie finansowo - opisowe z otrzymanej dotacji według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 w następujących terminach:
1)sprawozdanie półroczne do 15 lipca roku, na który została uchwalona dotacja,
2)sprawozdanie roczne do 20 stycznia roku następnego po roku, na który została udzielona dotacja.
2. Środki przekazane w ramach dotacji niewykorzystane w całości lub części podlegają zwrotowi na konto Powiatu a środki wydatkowane niezgodnie z celami określonymi w § 5 podlegają zwrotowi na konto Powiatu wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia otrzymania dotacji do dnia ich zwrotu.§ 7

1. Szkoły i placówki, o których mowa w § 1 są zobowiązane na każde żądanie udostępnić dokumentację finansową, organizacyjną i inną niezbędną do dokonania kontroli sposobu wykorzystania przyznanej dotacji.
2. W celu wykonania zadania, o którym mowa w § 1 stosuje się odpowiednio przepisy art. 34a ustawy o systemie oświaty.§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej podjęcia.
Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Adam Kopczyński

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.10.2003 r., godz. 09.39
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.10.2003 r., godz. 09.39
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.10.2003 r., godz. 09.39Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3593 razy.