Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IX-66/03

w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na termomodernizację i zmianę ogrzewania w Zespole Szkół Specjalnych w Markach.
Uchwała Nr IX-66/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 16 września 2003w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na termomodernizację i zmianę ogrzewania w Zespole Szkół Specjalnych w Markach.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. „c” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 48 i 49 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:§ 1

1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 140.000 zł. (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych).
2. Zaciągniętą pożyczkę przeznacza się na sfinansowanie zadania pod nazwą „Termomodernizacja i zmiana ogrzewania z piecy węglowych na piece gazowo-olejowe w Zespole Szkół Specjalnych w Markach”.§ 2

Prawo zabezpieczenia pożyczki wraz z oprocentowaniem jej spłaty stanowi weksel własny in blanco.§ 3

1. Ustala się karencję w spłacie pożyczki do 31 sierpnia 2004 roku.
2. Ustala się 3-letni okres spłaty pożyczki.
3. Pożyczka zostanie pokryta z dochodów własnych Powiatu w przyszłych okresach tj. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2004-2006.§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Adam KopczyńskiUzasadnienie:

W związku z otrzymaną promesą Nr 66/03/OA/P Zarząd Powiatu zwraca się do Rady o wyrażenie zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 140.000 zł. Pożyczka zostanie przeznaczona na sfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Termomodernizacja i zmiana ogrzewania z piecy węglowych na ogrzewanie gazowe w Zespole Szkół Specjalnych w Markach”, zainstalowany piec będzie posiadał również funkcję zasilania olejem opałowym. Szacunkowy koszt zadania wyniesie ok. 210.000 zł. Zadanie obejmuje budowę przyłącza gazowego, budowę instalacji C.O. wewnątrz budynku oraz wymianę okien. Pożyczka sfinansuje 70 % przewidywanych kosztów zadania. Udział własny około 70.000 zł. zostanie sfinansowany ze środków własnych.
Zgodnie z przyjętą przez WFOŚ i GW Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 159/02 z dnia 29.11.2002 r. w sprawie „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji” oprocentowanie wyniesie ok. 6-7%% rocznie.
Zadania remontowe.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.10.2003 r., godz. 09.36
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.10.2003 r., godz. 09.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.10.2003 r., godz. 09.36Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3368 razy.