Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IX-60/03

w sprawie: poręczenia kredytu obrotowego w formie linii kredytowej odnawialnej zaciąganej przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
Uchwała Nr IX-60/03
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 16 września 2003r.w sprawie: poręczenia kredytu obrotowego w formie linii kredytowej odnawialnej zaciąganej przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 52 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:§ 1

Upoważnia się Zarząd Powiatu do poręczenia kredytu obrotowego w kwocie 1.000.000 zł. (słownie: jeden milion złotych) zaciągniętego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie na okres od 17.09.2003 r. do 31.09.2005 r.§ 2

Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonego poręczenia zostaną spłacone z dochodów własnych w latach 2004-2005.§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Adam Kopczyński

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektora SZPZOZ występuje do Rady Powiatu o wyrażenie zgody na poręczenie kredytu obrotowego w formie linii kredytowej odnawialnej zaciąganej przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
Linia kredytowa odnawialna wpływa korzystnie na poprawę płynności finansowej SZPZOZ.
Pierwsze poręczenie linii uruchomione zostało we wrześniu 2000r., samorząd powiatowy do dnia dzisiejszego nie poniósł żadnych kosztów związanych z dokonanym poręczeniem.


Poniżej wniosek dyrektora SZPZOZ.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 03.10.2003 r., godz. 09.18
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 03.10.2003 r., godz. 09.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.10.2003 r., godz. 09.18Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3689 razy.