Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr IV-30/2011

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2011 - 2025
Uchwała Nr IV-30/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia28 lutego 2011 r.


W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2011 - 2025Na podstawie art. 226, art227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U Nr 157, poz.1241 z póź.zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§1


1.Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Wołomińskiego na lata 2011- 2025
składającą się z tabeli nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz objaśnień przyjętych wartości .
2.Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr.1 - Wykaz przedsięwzięć WPF .

§2


Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do zaciągania zobowiązań:
a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w treści załącznika Nr.1 - Wykaz przedsięwzięć WPF
b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w treści tabeli Nr 1

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r

Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego
Paweł Solis

Podstrony:
  • Tabela 1
    Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025
  • Załącznik 1
    Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2025
  • Objaśnienia
    Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2011-2025

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 03.03.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 08.03.2011 r., godz. 11.29
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 08.03.2011 r., godz. 11.40
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
08.03.2011 r., godz. 11.40Małgorzata JeznachEdycja strony
08.03.2011 r., godz. 11.29Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 4280 razy.