Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał Zarządu: Kadencja 2018 - 2023, 2019 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała Nr VI-1/2019 w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych
2 Uchwała Nr VI-2/2019 w sprawie upoważnienia do wystosowywania w imieniu Powiatu Wołomińskiego korespondencji w sprawach zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
3 Uchwała Nr VI-3/2019 w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania wszystkich czynności zastrzeżonych do kompetencjo Zarządu Powiatu Wołomińskiego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych
4 Uchwała Nr VI-4/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zwierania porozumień o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.
5 Uchwała Nr VI-5/2019 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie do realizacji projektów w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem w ramach RPO WM na lata 2014 -2020 w trybie pozakonkursowym
6 Uchwała Nr VI-6/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019 - 2021”
7 Uchwała Nr VI-7/2019 w sprawie ustalenia zasad gospodarowania drewnem pozyskanym w ramach selekcyjnego i pielęgnacyjnego usuwania drzew i krzewów rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych stanowiących własność Powiatu Wołomińskiego
8 Uchwała Nr VI-8/2019 w sprawie udzielenia upoważnień do kontroli w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „EXPERTUS” w Ząbkach, ul. Harcerska 9, 05-091 Ząbki prowadzonym przez Europejską Uczelnię Informatyczno – Ekonomiczną w Warszawie
9 Uchwała Nr VI-9/2019 w sprawie upoważnienia do występowania do sądów powszechnych z wnioskami o ujawnienie praw własności do nieruchomości Powiatu Wołomińskiego
10 Uchwała Nr VI-10/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych
11 Uchwała Nr VI-11/2019 w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych
12 Uchwała Nr VI-12/2019 w sprawie ustalenia planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
13 Uchwała Nr VI-13/2019 w sprawie opracowania budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2019 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
14 Uchwała Nr VI-14/2019 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2019
15 Uchwała Nr VI-15/2019 w sprawie upoważnienia Starosty Wołomińskiego do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Wołominie na rok 2019
16 Uchwała Nr VI-16/2019 w sprawie upoważnienia kierowników powiatowych jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydatków bieżących jednostki na rok 2019
17 Uchwała Nr VI-17/2019 w sprawie przekazania kierownikom podległych Powiatowi Wołomińskiemu jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań
18 Uchwała Nr VI-18/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych
19 Uchwała Nr VI-19/2019 w sprawie unieważnienia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych
20 Uchwała Nr VI-21/2019 w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
21 Uchwała Nr VI-22/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
22 Uchwała Nr VI-23/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
23 Uchwała Nr VI-24/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
24 Uchwała Nr VI-25/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
25 Uchwała Nr VI-26/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
26 Uchwała Nr VI-27/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019
27 Uchwała Nr VI-28/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019 - wykonanie
28 Uchwała Nr VI-29/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
29 Uchwała Nr VI-30/2019 zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie
30 Uchwała Nr VI-31/2019 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie do realizacji projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (III)”
31 Uchwała Nr VI-32/2019 zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie
32 Uchwała Nr VI-33/2019 zmieniająca uchwałę Nr VI-22/2019 z dnia 13 lutego w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
33 Uchwała Nr VI-34/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VI-27/2019 z dnia 13 lutego w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019
34 Uchwała Nr VI-35/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI-25/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 lutego 2019 roku
35 Uchwała Nr VI-36/2019 w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI-26/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 lutego 2019 roku
36 Uchwała Nr VI-37/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
37 Uchwała Nr VI-38/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
38 Uchwała Nr VI-39/2019 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
39 Uchwała Nr VI-40/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
40 Uchwała Nr VI-41/2019 w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
41 Uchwała Nr VI-42/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
42 Uchwała Nr VI-43/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
43 Uchwała Nr VI-44/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
44 Uchwała Nr VI-45/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
45 Uchwała Nr VI-46/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
46 Uchwała Nr VI-47/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
47 Uchwała Nr VI-48/2019 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2019
48 Uchwała Nr VI-49/2019 w sprawie odwołania Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie w wyniku porozumienia stron
49 Uchwała Nr VI-50/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
50 Uchwała Nr VI-51/2019 w sprawie upoważnień w zakresie bieżącej działalności Powiatu oraz zarządu drogami publicznymi i obiektami kubaturowymi stanowiącymi mienie powiatu
51 Uchwała Nr VI-52/2019 w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Starostwa Powiatowego w Wołominie do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu
52 Uchwała Nr VI-53/2019 w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Równem do zawarcia umowy na wykonanie przyłącza wodociągowego
53 Uchwała Nr VI-54/2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
54 Uchwała Nr VI-55/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
55 Uchwała Nr VI-56/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
56 Uchwała Nr VI-57/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019
57 Uchwała Nr VI-58/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019 - wykonanie
58 Uchwała Nr VI-59/2019 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego za rok 2018
59 Uchwała Nr VI-60/2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński
60 Uchwała Nr VI-61/2019 w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
61 Uchwała Nr VI-62/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
62 Uchwała Nr VI-63/2019 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
63 Uchwała Nr VI-64/2019 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi na terenie miejscowości Jasienica, gm. Tłuszcz
64 Uchwała Nr VI-65/2019 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
65 Uchwała Nr VI-66/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
66 Uchwała Nr VI-67/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok-wykonanie
67 Uchwała Nr VI-68/2019 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
68 Uchwała Nr VI-69/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019
69 Uchwała Nr VI-70/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019 - wykonanie
70 Uchwała Nr VI-71/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
71 Uchwała Nr VI-72/2019 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych odcinka drogi na terenie Gminy Radzymin
72 Uchwała Nr VI-73/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
73 Uchwała Nr VI-74/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
74 Uchwała Nr VI-75/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
75 Uchwała Nr VI-76/2019 w sprawie udzielenia upoważnień do kontroli w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych „EXPERTUS” w Ząbkach, ul. Harcerska 9, 05-091 Ząbki prowadzonym przez Europejską Uczelnię Informatyczno – Ekonomiczną w Warszawie
76 Uchwała Nr VI-77/2019 w sprawie zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie
77 Uchwała Nr VI-78/2019 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych za 2018 rok
78 Uchwała Nr VI-79/2019 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych za I kwartał 2019 roku
79 Uchwała Nr VI-80/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
80 Uchwała Nr VI-81/2019 w sprawie zmiany uchwały Nr VI-65/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 2 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Koordynującego Realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
81 Uchwała Nr VI-82/2019 w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i publicznych placówek prowadzonych przez Powiat Wołomiński
82 Uchwała Nr VI-83/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
83 Uchwała Nr VI-84/2019 w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
84 Uchwała Nr VI-85/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
85 Uchwała Nr VI-86/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
86 Uchwała Nr VI-87/2019 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
87 Uchwała Nr VI-88/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
88 Uchwała Nr VI-89/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
89 Uchwała Nr VI-90/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019
90 Uchwała Nr VI-91/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019 – wykonanie
91 Uchwała Nr VI-92/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
92 Uchwała Nr VI-93/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
93 Uchwała Nr VI-94/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019
94 Uchwała Nr VI-95/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019 - wykonanie
95 Uchwała Nr VI-96/2019 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2018 Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie
96 Uchwała Nr VI-97/2019 w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2018 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wołominie
97 Uchwała Nr VI-98/2019 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2019 Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Radzyminie
98 Uchwała Nr VI-99/2019 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2019 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu
99 Uchwała Nr VI-100/2019 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2019 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie
100 Uchwała Nr VI-101/2019 w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2019 Środowiskowego Domu Samopomocy TPD Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach
101 Uchwała Nr VI-102/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
102 Uchwała Nr VI-103/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
103 Uchwała Nr VI-104/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
104 Uchwała Nr VI-105/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
105 Uchwała Nr VI-106/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Programu Polityki Senioralnej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019 – 2025”
106 Uchwała Nr VI-110/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019
107 Uchwała Nr VI-111/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019 - wykonanie
108 Uchwała Nr VI-112/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
109 Uchwała Nr VI-113/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
110 Uchwała Nr VI-114/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
111 Uchwała Nr VI-115/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
112 Uchwała Nr VI-116/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
113 Uchwała Nr VI-117/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
114 Uchwała Nr VI-118/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku, ul. Abpa Z. Felińskiego 1, 05-205 Klembów
115 Uchwała Nr VI-119/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, ul. Inżynierska 1, 05-220 Zielonka
116 Uchwała Nr VI-120/2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 26, 05-250 Radzymin
117 Uchwała Nr VI-121/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
118 Uchwała Nr VI-122/2019 w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych
119 Uchwała Nr VI-123/2019 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Powiatu Wołomińskiego za 2018r.
120 Uchwała Nr VI-124/2019 w sprawie wyznaczenia pełnomocników do udziału w Walnym Zgromadzeniu członków Spółdzielni Socjalnej „POŻYTEK”
121 Uchwała Nr VI-125/2019 w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
122 Uchwała Nr VI-126/2019 w sprawie wykazu zadań przyjętych do dofinansowania dla spółek wodnych w 2019 r.
123 Uchwała Nr VI-127/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły prowadzonej przez Powiat Wołomiński
124 Uchwała Nr VI-128/2019 w sprawie przystąpienia do realizacji programu „Lato z Uśmiechem 2019” – powiatowe zajęcia profilaktyczne i kulturalno-sportowe dla uczniów szkół specjalnych oraz ustalenia jego regulaminu i programu profilaktycznego
125 Uchwała Nr VI-129/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
126 Uchwała Nr VI-130/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
127 Uchwała Nr VI-131/2019 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
128 Uchwała Nr VI-132/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
129 Uchwała Nr VI-133/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
130 Uchwała Nr VI-134/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019
131 Uchwała Nr VI-135/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019 – wykonanie
132 Uchwała Nr VI-136/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
133 Uchwała Nr VI-137/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
134 Uchwała Nr VI-138/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie konsultacji Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
135 Uchwała Nr VI-139/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie konsultacji Wieloletniego programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020-2024
136 Uchwała Nr VI-140/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie partycypacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kosztach utrzymania budynku należącego do Powiatu Wołomińskiego usytuowanego w Wołominie przy ul. Legionów 78 oraz kosztów używania samochodu służbowego należącego do Powiatu Wołomińskiego wraz z wynagrodzeniem kierowcy
137 Uchwała Nr VI-141/2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce przy ul. Inżynierskiej 1
138 Uchwała Nr VI-142/2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku ul. Abpa Z. Felińskiego 1, 05-205 Klembów
139 Uchwała Nr VI-143/2019 w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
140 Uchwała Nr VI-144/2019 w sprawie utraty mocy Uchwały Nr VI-127/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 05 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora stanowisko publicznej szkoły prowadzonej przez Powiat Wołomiński
141 Uchwała Nr VI-145/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w powiecie wołomińskim
142 Uchwała Nr VI-146/2019 w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
143 Uchwała Nr VI-147/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
144 Uchwała Nr VI-148/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
145 Uchwała Nr VI-149/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
146 Uchwała Nr VI-150/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
147 Uchwała Nr VI-151/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
148 Uchwała Nr VI-152/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
149 Uchwała Nr VI-153/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
150 Uchwała Nr VI-154/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
151 Uchwała Nr VI-155/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane
152 Uchwała Nr VI-156/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu i określenia regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości z siedzibą w Wołominie
153 Uchwała Nr VI-157/2019 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości z siedzibą w Wołominie
154 Uchwała Nr VI-158/2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18, 05-250 Radzymin
155 Uchwała Nr VI-159/2019 w sprawie przekazania uprawnień dla kierowników powiatowych jednostek budżetowych podległych Powiatowi Wołomińskiemu do dokonywania zmian w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych na rok 2019
156 Uchwała Nr VI-160/2019 w sprawie upoważnienia do zawarcia ugody administracyjnej dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Wołomińskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
157 Uchwała Nr VI-161/2019 w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
158 Uchwała Nr VI-162/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
159 Uchwała Nr VI-163/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
160 Uchwała Nr VI-164/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019
161 Uchwała Nr VI-165/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019 - wykonanie
162 Uchwała Nr VI-166/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
163 Uchwała Nr VI-167/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019
164 Uchwała Nr VI-168/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019 - wykonanie
165 Uchwała Nr VI-169/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
166 Uchwała Nr VI-170/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
167 Uchwała Nr VI-171/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli realizacji zadań publicznych
168 Uchwała Nr VI-172/2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły prowadzonej przez Powiat Wołomiński
169 Uchwała Nr VI-173/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
170 Uchwała Nr VI-174/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
171 Uchwała Nr VI-175/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
172 Uchwała Nr VI-176/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim
173 Uchwała Nr VI-177/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019
174 Uchwała Nr VI-178/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019 - wykonanie
175 Uchwała Nr VI-179/20191 w sprawie upoważnienia do przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego
176 Uchwała Nr VI-180/2019 w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia drogi na terenie Miasta Stołecznego Warszawy kategorii drogi powiatowej
177 Uchwała Nr VI-181/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie cyklu szkoleń dla młodzieży ze szkół prowadzonych przez Powiat Wołomiński w pomieszczeniach placówek oświatowych w ramach projektu „Łączymy pokolenia. Wolontariat” realizowanego przez Fundację Dzieci-Dzieciom i określenie warunków korzystania
178 Uchwała Nr VI-182/2019 zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie oraz ustalającej tekst jednolity
179 Uchwała Nr VI-183/2019 w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Starostwa Powiatowego w Wołominie
180 Uchwała Nr VI-184/2019 w sprawie upoważnienia p. o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (III)” oraz projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (III)”
181 Uchwała Nr VI-185/2019 w sprawie założeń do projektu budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2020
182 Uchwała Nr VI-186/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
183 Uchwała Nr VI-187/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
184 Uchwała Nr VI-188/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
185 Uchwała Nr VI-189/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
186 Uchwała Nr VI-190/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
187 Uchwała Nr VI-191/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
188 Uchwała Nr VI-192/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
189 Uchwała Nr VI-193/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
190 Uchwała Nr VI-194/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
191 Uchwała Nr VI-195/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
192 Uchwała Nr VI-196/2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
193 Uchwała Nr VI-197/2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie
194 Uchwała Nr VI-198/2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
195 Uchwała Nr VI-199/2019 w sprawie wyznaczenia przedstawicieli podmiotu tworzącego do składu Komisji Konkursowej w konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie oraz wskazania Przewodniczącego
196 Uchwała Nr VI-200/2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie
197 Uchwała Nr VI-201/2019 w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2019, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji z wykonania planów finansowych powiatowych osób prawnych
198 Uchwała Nr VI-202/2019 w sprawie upoważnienia członków Zarządu do dokonywania czynności prawnych polegających na zaciąganiu kredytów i pożyczek, udzielaniu pożyczek, poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych
199 Uchwała Nr VI-203/2019 w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
200 Uchwała Nr VI-204/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego
201 Uchwała Nr VI-205/2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 26, 05-250 Radzymin
202 Uchwała Nr VI-206/2019 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie, ul. Konstytucji 3 Maja 26, 05-250 Radzymin
203 Uchwała Nr VI-207/2019 w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
204 Uchwała Nr VI-208/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
205 Uchwała Nr VI-209/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
206 Uchwała Nr VI-210/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
207 Uchwała Nr VI-211/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
208 Uchwała Nr VI-212/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
209 Uchwała Nr VI-213/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
210 Uchwała Nr VI-214/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
211 Uchwała Nr VI-215/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019
212 Uchwała Nr VI-216/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019 - wykonanie
213 Uchwała Nr VI-217/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
214 Uchwała Nr VI-218/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
215 Uchwała Nr VI-219/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
216 Uchwała Nr VI-220/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
217 Uchwała Nr VI-221/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
218 Uchwała Nr VI-222/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019
219 Uchwała Nr VI-223/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019 - wykonanie
220 Uchwała Nr VI-224/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
221 Uchwała Nr VI-225/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
222 Uchwała Nr VI-226/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019
223 Uchwała Nr VI-227/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019 - wykonanie
224 Uchwała Nr VI-228/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
225 Uchwała Nr VI-229/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VI-191/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wykonania Uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr VI-190/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 roku
226 Uchwała Nr VI-230/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
227 Uchwała Nr VI-231/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictw kierownikom powiatowych jednostek budżetowych
228 Uchwała Nr VI-232/2019 zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
229 Uchwała Nr VI-233/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
230 Uchwała Nr VI-234/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
231 Uchwała Nr VI-235/2019 w sprawie w sprawie uchwalenia Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
232 Uchwała Nr VI-236/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
233 Uchwała Nr VI-237/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
234 Uchwała Nr VI-238/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
235 Uchwała Nr VI-239/2019 w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia kategorii dróg wojewódzkich odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 – Alei Jana Pawła II, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Wołomińskiej położonego na terenie miasta i gminy Radzymin oraz odcinka drogi wojewódzkiej (dawnej drogi krajowej nr 8) – ul. Słowackiego od skrzyżowania ul. Wołomińskiej i Alei Jana Pawła II do nowego przebiegu drogi krajowej nr S8 w celu jednoczesnego zaliczenia go do kategorii drogi gminnej
236 Uchwała Nr VI-240/2019 w sprawie przyznania Nagrody Starosty Wołomińskiego dla Premiera Mateusza Morawieckiego
237 Uchwała Nr VI-241/2019 w sprawie przyznania Nagrody Starosty Wołomińskiego dla Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery
238 Uchwała Nr VI-242/2019 w sprawie przyznania Nagrody Starosty Wołomińskiego dla Ministra Andrzeja Adamczyka
239 Uchwała Nr VI-243/2019 w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
240 Uchwała Nr VI-244/2019 w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
241 Uchwała Nr VI-245/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
242 Uchwała Nr VI-246/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
243 Uchwała Nr VI-247/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
244 Uchwała Nr VI-248/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
245 Uchwała Nr VI-249/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
246 Uchwała Nr VI-250/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
247 Uchwała Nr VI-251/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
248 Uchwała Nr VI-252/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
249 Uchwała Nr VI-253/2019 w sprawie zmiany Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Wołomińskiego na realizację zadań publicznych zlecanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
250 Uchwała Nr VI-254/2019 w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (III)” oraz projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (III)”
251 Uchwała Nr VI-255/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
252 Uchwała Nr VI-256/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
253 Uchwała Nr VI-257/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
254 Uchwała Nr VI-258/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
255 Uchwała Nr VI-259/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
256 Uchwała Nr VI-260/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
257 Uchwała Nr VI-261/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
258 Uchwała Nr VI-262/2019 w sprawie partycypacji Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie w kosztach utrzymania budynku należącego do Powiatu Wołomińskiego usytuowanego w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8A
259 Uchwała Nr VI-263/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
260 Uchwała Nr VI-264/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
261 Uchwała Nr VI-265/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
262 Uchwała Nr VI-266/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
263 Uchwała Nr VI-267/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
264 Uchwała Nr VI-268/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
265 Uchwała Nr VI-269/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
266 Uchwała Nr VI-270/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
267 Uchwała Nr VI-271/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
268 Uchwała Nr VI-272/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
269 Uchwała Nr VI-273/2019 w sprawie upoważnienia do zawarcia ugody administracyjnej dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomość, która przeszła na własność Powiatu Wołomińskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
270 Uchwała Nr VI-274/2019 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zawarcia ugody administracyjnej dotyczącej ustalenia odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność Powiatu Wołomińskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
271 Uchwała Nr VI-275/2019 w sprawie wydania opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic położonych na terenie miasta i gminy Radzymin
272 Uchwała Nr VI-276/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
273 Uchwała Nr VI-277/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
274 Uchwała Nr VI-278/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
275 Uchwała Nr VI-279/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
276 Uchwała Nr VI-280/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
277 Uchwała Nr VI-281/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
278 Uchwała Nr VI-282/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
279 Uchwała Nr VI-283/2019 w sprawie zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie
280 Uchwała Nr VI-284/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wołomińskim
281 Uchwała Nr VI-285/2019 w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresach Administracja i Wymiar Sprawiedliwości
282 Uchwała Nr VI-286/2019 w sprawie zmieniająca Uchwałę nr VI-199/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania członków komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
283 Uchwała Nr VI-287/2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego dyrektorowi Zespołu Szkół w Tłuszczu z siedzibą przy ul. Radzymińskiej 2
284 Uchwała Nr VI-288/2019 w sprawie informacji z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz udzielonych umorzeniach nieopodatkowanych należności budżetowych za III kwartał 2019 roku
285 Uchwała Nr VI-289/2019 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za Powiatu Wołomińskiego (za lata 2019-2021) i Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie (za lata 2019-2020)
286 Uchwała Nr VI-290/2019 w sprawie udzielenia upoważnień pracownikom Starostwa Powiatowego w Wołominie do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu
287 Uchwała Nr VI-291/2019 w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
288 Uchwała Nr VI-292/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
289 Uchwała Nr VI-293/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
290 Uchwała Nr VI-294/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
291 Uchwała Nr VI-295/2019 w sprawie przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
292 Uchwała Nr VI-296/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
293 Uchwała Nr VI-297/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
294 Uchwała Nr VI-298/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019
295 Uchwała Nr VI-299/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019 - wykonanie
296 Uchwała Nr VI-300/2019 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035
297 Uchwała Nr VI-301/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
298 Uchwała Nr VI-302/2019 w sprawie przekazania informacji o kwotach dochodów i wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego w roku 2020
299 Uchwała Nr VI-303/2019 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie Pomoc społeczna pn.: Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną
300 Uchwała Nr VI-304/2019 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych
301 Uchwała Nr VI-305/2019 w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim kadencji 2019 – 2022
302 Uchwała Nr VI-306/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
303 Uchwała Nr VI-307/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
304 Uchwała Nr VI-308/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019
305 Uchwała Nr VI-309/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019 - wykonanie
306 Uchwała Nr VI-310/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
307 Uchwała Nr VI-311/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
308 Uchwała Nr VI-312/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
309 Uchwała Nr VI-313/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
310 Uchwała Nr VI-314/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019
311 Uchwała Nr VI-315/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019 - wykonanie
312 Uchwała Nr VI-316/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
313 Uchwała Nr VI-317/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
314 Uchwała Nr VI-318/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
315 Uchwała Nr VI-319/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr VI-289/2019 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia postępowania w celu wyboru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za Powiatu Wołomińskiego (za lata 2019-2021) i Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za lata 2019-2020
316 Uchwała Nr VI-320/2019 w sprawie wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
317 Uchwała Nr VI-321/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
318 Uchwała Nr VI-322/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
319 Uchwała Nr VI-323/2019 w sprawie powołania komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych
320 Uchwała Nr VI-324/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie wołomińskim
321 Uchwała Nr VI-325/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 – 2022 zadania publicznego w zakresie Turystyka pn.: Prowadzenie portalu turystycznego
322 Uchwała Nr VI-326/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 – 2022 zadania publicznego w zakresie Pomoc społeczna pn.: Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia – prowadzenie Domu Samotnej Matki
323 Uchwała Nr VI-327/2019 w sprawie w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu zmian Wołomińskiego na rok 2019
324 Uchwała Nr VI-328/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
325 Uchwała Nr VI-329/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
326 Uchwała Nr VI-330/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
327 Uchwała Nr VI-331/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
328 Uchwała Nr VI-332/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
329 Uchwała Nr VI-333/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
330 Uchwała Nr VI-334/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
331 Uchwała Nr VI-335/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019
332 Uchwała Nr VI-336/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019 - wykonanie
333 Uchwała Nr VI-337/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019
334 Uchwała Nr VI-338/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019 - wykonanie
335 Uchwała Nr VI-339/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019
336 Uchwała Nr VI-340/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019 - wykonanie
337 Uchwała Nr VI-341/2019 w sprawie w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu zmian Wołomińskiego na rok 2019
338 Uchwała Nr VI-342/2019 w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej
339 Uchwała Nr VI-343/2019 w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej - wykonanie
340 Uchwała Nr VI-344/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
341 Uchwała Nr VI-345/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
342 Uchwała Nr VI-346/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
343 Uchwała Nr VI-347/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019
344 Uchwała Nr VI-348/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019 - wykonanie
345 Uchwała Nr VI-349/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019
346 Uchwała Nr VI-350/2019 w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i rentowych pracowników jednostek powiatowych w roku 2019 - wykonanie
347 Uchwała Nr VI-351/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu zmian Wołomińskiego na rok 2019
348 Uchwała Nr VI-352/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
349 Uchwała Nr VI-353/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok - wykonanie
350 Uchwała Nr VI-354/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
351 Uchwała Nr VI-355/2019 w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych, motywacyjnych i za warunki pracy dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
352 Uchwała Nr VI-356/2019 w sprawie przyjęcia Procedury wprowadzenia wspólnej obsługi finansowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie
353 Uchwała Nr VI-357/2019 w sprawie wydania opinii dotyczącej zmiany kategorii dróg na terenie Miasta Stołecznego Warszawy
354 Uchwała Nr VI-358/2019 w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych w zakresie Pomoc społeczna pn.: Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy typu B dla 25 osób z niepełnosprawnością intelektualną
355 Uchwała Nr VI-359/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
356 Uchwała Nr VI-360/2019 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
357 Uchwała Nr VI-361/2019 w sprawie zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
358 Uchwała Nr VI-362/2019 zmian w Uchwale Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. – Uchwała Budżetowa Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok – wykonanie
359 Uchwała Nr VI-363/2019 zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
360 Uchwała Nr VI-364/2019 zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
361 Uchwała Nr VI-365/2019 zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
362 Uchwała Nr VI-366/2019 zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
363 Uchwała Nr VI-367/2019 wyrażenia opinii w sprawie Regulaminu działalności Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim
364 Uchwała Nr VI-368/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 – 2022 zadania publicznego w zakresie Turystyka pn.: Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaikultura.com.pl
365 Uchwała Nr VI-369/2019 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2020 – 2022 zadania publicznego w zakresie Pomoc społeczna pn.: Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia – prowadzenie Domu Samotnej Matki
366 Uchwała Nr VI-370/2019 ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych
367 Uchwała Nr VI-371/2019 przyjęcia Regulaminu Parkingu Niestrzeżonego przy Starostwie Powiatowym w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3
368 Uchwała Nr VI-372/2019 zmieniająca Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Wołominie
369 Uchwała Nr VI-373/2019 wykonania uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
370 Uchwała Nr VI-374/2019 rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019
371 Uchwała Nr VI-375/2019 rozdysponowania rezerwy ogólnej w roku 2019 - wykonanie
372 Uchwała Nr VI-376/2019 zmian w planie finansowym wydatków jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
373 Uchwała Nr VI-377/2019 przeniesień w planie finansowym wydatków jednostek organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego na rok 2019
374 Uchwała Nr VI-378/2019 ustalenia planu finansowego wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
375 Uchwała Nr VI-379/2019 opracowania budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2020 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej
376 Uchwała Nr VI-380/2019 ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2020
377 Uchwała Nr VI-20/2019 Brak Uchwały Nr VI-20/2019, pomyłka w numeracji


Strona oglądana: 1923 razy.