Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 2006 - 2010, 2007 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała Nr IV–23/07 w sprawie: uzupełnienia składu Rady Powiatu Wołomińskiego w związku ze stwierdzeniem wygaśnięcia mandatu radnego Pana Andrzeja Siarny
2 Uchwała Nr IV – 24/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr II – 12/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie: ustalenia składów osobowych poszczególnych komisji stałych i komisji doraźnej za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego
3 Uchwała Nr IV – 25/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr II – 9/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 8 grudnia 2006 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego
4 Uchwała Nr IV – 26/07 w sprawie: Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego
5 Uchwała Nr IV – 27/07 w sprawie: odwołania Sekretarza Powiatu Wołomińskiego z powodu przejścia na emeryturę
6 Uchwała Nr IV – 28/07 w sprawie: powołania Sekretarza Powiatu Wołomińskiego
7 Uchwała Nr IV – 29/07 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie
8 Uchwała Nr V – 30/07 w sprawie: powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie
9 Uchwała Nr V – 31/07 w sprawie: zmian w Statucie Powiatu Wołomińskiego
10 Uchwała Nr V – 32/07 w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego
11 Uchwała Nr V - 33/07 w sprawie: uchwalenia budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2007.
12 Uchwała Nr V – 34/07 w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków...
13 Uchwała Nr V – 35/07 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana L. R. z dnia 11.09.2006 r. na Starostę Powiatu Wołomińskiego
14 Uchwała Nr V–36/07 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatu Wołomińskiego za rok 2006.
15 Uchwała Nr VI–37/07 w sprawie: wskazania Członka Zarządu Powiatu Wołomińskiego, z którym nastąpi nawiązanie stosunku pracy na podstawie wyboru.
16 Uchwała Nr VI-38/07 w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2007 roku.
17 Uchwała Nr VI–39/07 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na rok 2007 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczonej na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej.
18 Uchwała Nr VI–40/07 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
19 Uchwała Nr VI-41/07 w sprawie: dofinansowania przedsięwzięcia p.n. „Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie”.
20 Uchwała Nr VI – 42/07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
21 Uchwała Nr VI – 43/07 w sprawie udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Rady
22 Uchwała Nr VII–44/07 w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2006.
23 Uchwała Nr VII-45/07 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.
24 Uchwała Nr VII–46/07 w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na finansowanie zadania pn. „wykonanie termomodernizacji obiektów oświatowych”.
25 Uchwała Nr VIII-47/07 w sprawie: nabycia nieruchomości do zasobu nieruchomości Powiatu Wołomińskiego położonych w mieście Radzymin
26 Uchwała Nr VIII-48/07 w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze powiatowych osób prawnych.
27 Uchwała Nr VIII-49/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr VII-45/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.04.2007 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.
28 Uchwała Nr VIII-50/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.
29 Uchwała Nr VIII-51/07 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na rok 2007.
30 Uchwała Nr VIII – 52/07 w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXVII-310/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka Nr 2 oraz nadania jej Statutu.
31 Uchwała Nr VIII – 53/07 w sprawie: nadania Statutu Starostwu Powiatowemu w Wołominie
32 Uchwała Nr VIII – 54/07 w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Wołomińskiego.
33 Uchwała Nr VIII – 55/07 w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Wołomińskiego
34 Uchwała Nr VIII – 56/07 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J. J. na Starostę Powiatu Wołomińskiego.
35 Uchwała Nr VIII – 57/07 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana M. K. na Starostę Powiatu Wołomińskiego
36 Uchwała Nr VIII – 58/07 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani J. K., Pana G. K. oraz Pana L. K. na Starostę Powiatu Wołomińskiego
37 Uchwała Nr VIII – 59/07 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana Z. R. na Starostę Powiatu Wołomińskiego.
38 Uchwała Nr VIII – 60/07 w sprawie: przekazania Wojewodzie skargi Państwa D. i B. M.
39 Uchwała Nr IX – 61/07 w sprawie: procedury przygotowania, uchwalania i zmian budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
40 Uchwała Nr IX – 62/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr V–33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007
41 Uchwała Nr IX – 63/07 w sprawie: ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania określonego w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.
42 Uchwała Nr IX – 64/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIX – 337/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego na nieruchomość stanowiącą własność prywatną w celu poszerzenia ul. Załuskiego w Kobyłce.
43 Uchwała Nr IX – 65/07 w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dąbrówka w sprawie wspólnej realizacji zadań drogowych.
44 Uchwała Nr IX – 66/07 w sprawie: przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą ,, Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza”.
45 Uchwała Nr IX – 67/07 w sprawie: współdziałania z Gminami Radzymin, Kobyłka i Wołomin przy budowie nowoprojektowanej drogi powiatowej od węzła „WOŁOMIN” do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635.
46 Uchwała Nr X – 68/07 w sprawie: powołania publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka Nr 3.
47 Uchwała Nr X - 69/07 w sprawie:zmiany uchwały Nr V–33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.
48 Uchwała Nr X – 70/07 w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zawarcia umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” na realizację projektu pt. Staże zawodowe w wybranych krajach Unii
49 Uchwała Nr X – 71/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr V–33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.
50 Uchwała Nr X - 72/07 w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2007 roku.
51 Uchwała Nr X – 73/07 w sprawie: procedury przygotowania i uchwalania budżetu Powiatu Wołomińskiego oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
52 Uchwała Nr X – 74/07 w sprawie: powołania doraźnej Komisji ds. Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego na lata 2006–2013.
53 Uchwała Nr X – 75/07 w sprawie: wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego opracowania samorządowego programu pn. „Ossów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku”.
54 Uchwała Nr X – 76/07 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani G. S. na Starostę Powiatu Wołomińskiego.
55 Uchwała Nr X – 77/07 w sprawie: rozpatrzenia skargi Pana P. L. na Starostę Powiatu Wołomińskiego.
56 Uchwała Nr XI - 78/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr V–33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.
57 Uchwała Nr XI – 79/07 w sprawie: poręczenia kredytu obrotowego w formie linii kredytowej odnawialnej zaciąganej przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie
58 Uchwała Nr XI – 80/07 w sprawie: wyrażenia opinii nt. czasowego całkowitego zaprzestania działalności Oddziału Okulistyki Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie
59 Uchwała Nr XI – 81/07 w sprawie: powołania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 3 w Tłuszczu
60 Uchwała Nr XII – 82/07 w sprawie zmiany uchwały Nr V–33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.
61 Uchwała Nr XII – 83/07 w sprawie: zmiany „Planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007”.
62 Uchwała Nr XII – 84/07 w sprawie: zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Powiatu Wołomińskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
63 Uchwała Nr XII – 85/07 w sprawie zgody na dzierżawę gruntu położonego w Wołominie w liniach rozgraniczających ul. Wileńską.
64 Uchwała Nr XII - 86/07 w sprawie zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości.
65 Uchwała Nr XII – 87/07 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
66 Uchwała Nr XII - 88/07 w sprawie Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2008 roku.
67 Uchwała Nr XII – 89/07 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2007 roku.
68 Uchwała Nr XIII-90/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr V–33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.
69 Uchwała Nr XIII-91/07 w sprawie rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego
70 Uchwała Nr XIII – 92/07 w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie „Budowy boiska przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie”.
71 Uchwała Nr XIII – 93/07 w sprawie zgody na poręczenie kredytu obrotowego w formie linii kredytowej odnawialnej dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
72 Uchwała Nr XIII – 94/07 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII-316/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.10.2006r. oraz Uchwały Nr XXXVIII-317/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.10.2006 r.
73 Uchwała Nr XIII – 95/07 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego na rzecz Gminy Wołomin.
74 Uchwała Nr XIII – 96/07 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani J. B. na Starostę Wołomińskiego.
75 Uchwała Nr XIII – 97/07 w sprawie przekazania Wojewodzie skargi Państwa M. i K. D.
76 Uchwała Nr XIV – 98/07 w sprawie zmiany uchwały Nr V–33/07 Rady Powiatu z dnia 27.02.2007 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.
77 Uchwała Nr XIV – 99/07 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
78 Uchwała Nr XIV – 100/07 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie.
79 Uchwała Nr XIV – 101/07 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie gospodarki środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
80 Uchwała Nr XIV – 102/07 w sprawie rodzajów wyróżnień i nagród za osiągnięcia sportowe.
81 Uchwała Nr XIV – 103/07 w sprawie Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2008r.
82 Uchwała Nr XIV – 104/07 w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących powiatowy zasób nieruchomości.
83 Uchwała Nr XIV – 105/07 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII-311/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2006 r. z późn. zm.
84 Uchwała Nr XIV – 106/07 w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2007 roku.
85 Uchwała Nr XIV – 107/07 w sprawie budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2008 r.


Strona oglądana: 2373 razy.