Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 2018 - 2023, 2019 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 UCHWAŁA NR III-21/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-20131
2 UCHWAŁA NR III-22/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
3 UCHWAŁA NR III-23/2019 w sprawie zamiaru likwidacji internatu przy Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie przy al. Jana Pawła II 18 poprzez przekształcenie dotychczasowej struktury organizacyjnej szkoły
4 UCHWAŁA NR III-24/2019 w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Marii Konopnickiej w Radzyminie z siedzibą przy ul. Komunalnej 8
5 UCHWAŁA NR III-25/2019 w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
6 UCHWAŁA NR III-26/2019 w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich
7 UCHWAŁA NR IV - 27/2019 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021
8 UCHWAŁA NR IV - 28/2019 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
9 UCHWAŁA NR IV - 29/2019 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie zadań polityki prorodzinnej
10 UCHWAŁA NR IV - 30/2019 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie zadań polityki prorodzinnej
11 UCHWAŁA NR IV - 31/2019 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie zadań polityki prorodzinnej
12 UCHWAŁA NR IV - 32/2019 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej
13 UCHWAŁA NR IV - 33/2019 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie zadań polityki prorodzinnej
14 UCHWAŁA NR IV - 34/2019 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie zadań polityki prorodzinnej
15 UCHWAŁA NR IV - 35/2019 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
16 UCHWAŁA NR IV - 36/2019 w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych
17 UCHWAŁA NR IV - 37/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki
18 UCHWAŁA NR IV - 38/2019 w sprawie zmiany Statutu Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
19 UCHWAŁA NR IV - 39/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
20 UCHWAŁA NR IV – 40/2019 w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
21 UCHWAŁA NR IV – 41/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
22 UCHWAŁA NR IV – 42/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
23 UCHWAŁA NR IV – 43/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
24 UCHWAŁA NR IV – 44/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
25 UCHWAŁA NR IV – 45/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uruchomienia linii dziennej autobusów niskopodłogowych na trasie z Wołomina do Warszawy
26 UCHWAŁA NR V – 46/2019 zmieniająca Uchwałę Nr I-10/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia liczby członków komisji stałych Komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia ich składu
27 UCHWAŁA NR V - 47/2019 w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
28 UCHWAŁA NR V – 48/2019 w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2018 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021”
29 UCHWAŁA NR V – 50/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
30 UCHWAŁA NR V - 51/2019 zmieniająca Uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego projektem ASI
31 UCHWAŁA NR V - 52/2019 w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
32 UCHWAŁA NR V - 53/2019 w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
33 UCHWAŁA NR V – 54/2019 w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
34 UCHWAŁA NR V - 55/2019 w sprawie powierzenia Gminie Kobyłka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
35 UCHWAŁA NR V - 56/2019 w sprawie powierzenia Gminie Miastu Marki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
36 UCHWAŁA NR V - 57/2019 w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
37 UCHWAŁA NR V - 58/2019 w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
38 UCHWAŁA NR V - 59/2019 w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
39 UCHWAŁA NR V - 60/2019 w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
40 UCHWAŁA NR V - 61/2019 w sprawie powierzenia Miastu Ząbki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
41 UCHWAŁA NR V - 62/2019 w sprawie powierzenia Miastu Zielonka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
42 UCHWAŁA NR V - 63/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
43 UCHWAŁA NR V - 64/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
44 UCHWAŁA NR VI - 65/2019 w sprawie utraty mocy Uchwały Nr IV – 36/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych
45 UCHWAŁA NR VI – 66/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielonka na prowadzenie Klubu Osób Niepełnosprawnych „Muminki”
46 UCHWAŁA NR VI - 67/2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
47 UCHWAŁA NR VI - 68/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie wynajmu pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na sklep z zaopatrzeniem medycznym
48 UCHWAŁA NR VI - 69/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie wynajmu pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na bar gastronomiczny
49 UCHWAŁA NR VI - 70/2019 w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
50 UCHWAŁA NR VI– 71/2019 w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum Specjalnego im. Marii Grzegorzewskiej, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku
51 UCHWAŁA NR VI – 72/2019 w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Radzyminie
52 UCHWAŁA NR VI – 73/2019 w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum Specjalnego w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8
53 UCHWAŁA NR VI - 74/2019 w sprawie utraty mocy Uchwały Nr III – 24/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Marii Konopnickiej w Radzyminie z siedzibą przy ul. Komunalnej 8
54 UCHWAŁA NR VI – 75/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Zawodowego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie, w pięcioletnie Technikum, wchodzące w skład Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie
55 UCHWAŁA NR VI – 76/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodzi trzyletnie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Radzyminie
56 UCHWAŁA NR VI – 77/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu, w pięcioletnie Technikum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu
57 UCHWAŁA NR VI – 78/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Tłuszczu
58 UCHWAŁA NR VI – 79/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach
59 UCHWAŁA NR VI – 80/2019 w sprawie stwierdzenia likwidacji Gimnazjum Specjalnego im. Ks. Jana Twardowskiego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie
60 UCHWAŁA NR VI – 81/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum Ekonomicznego, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, w pięcioletnie Technikum Ekonomiczne, wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie
61 UCHWAŁA NR VI – 82/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Wołominie, w pięcioletnie Technikum, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Wołominie
62 UCHWAŁA NR VI – 83/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Wołominie, w czteroletnie zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Wołominie
63 UCHWAŁA NR VI – 84/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, w pięcioletnie Technikum, wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
64 UCHWAŁA NR VI – 85/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi, wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi, wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce
65 UCHWAŁA NR VI – 86/2019 zmieniająca Uchwałę Nr LIII-595/2018 r. Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
66 UCHWAŁA NR VI - 87/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
67 UCHWAŁA NR VI - 88/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
68 UCHWAŁA NR VI – 89/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
69 UCHWAŁA NR VI – 90/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
70 UCHWAŁA NR VII – 91/2019 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich
71 UCHWAŁA NR VII - 92/2019 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
72 UCHWAŁA NR VII-93/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
73 UCHWAŁA NR VII -94/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
74 UCHWAŁA NR VIII – 95/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego wotum zaufania
75 UCHWAŁA NR VIII - 96/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Powiatu Wołomińskiego za rok 2018
76 UCHWAŁA NR VIII – 97/2019 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018
77 UCHWAŁA NR VIII - 98/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie
78 UCHWAŁA NR VIII – 99/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego IV Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie, al. Armii Krajowej 38 w czteroletnie IV Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie , al. Armii Krajowej 38
79 UCHWAŁA NR VIII - 100/2019 w sprawie przyjęcia „Programu Polityki Senioralnej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019 – 2025”
80 UCHWAŁA NR VIII – 101/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki
81 UCHWAŁA NR VIII - 102/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
82 UCHWAŁA NR VIII - 103/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
83 UCHWAŁA NR VIII – 104/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
84 UCHWAŁA NR IX-105/2019 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
85 UCHWAŁA NR IX-106/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
86 UCHWAŁA NR IX-107/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
87 UCHWAŁA NR X-108/2019 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
88 UCHWAŁA NR X-109/2019 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, jednorazowe świadczenie na start, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw
89 UCHWAŁA NR X-110/2019 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX-453/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Wołomiński oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
90 UCHWAŁA NR XI-111/2019 w sprawie określenia Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim
91 UCHWAŁA NR XI-112/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
92 UCHWAŁA NR XI-113/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie partnerstwa na rzecz realizacji projektu konkursowego „O! TWORZYMY TWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
93 UCHWAŁA NR XI-114/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
94 UCHWAŁA NR XI-115/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wołomiński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
95 UCHWAŁA NR XI-116/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jadów na remont infrastruktury sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym oraz Liceum Ogólnokształcącego w Urlach
96 UCHWAŁA NR XI-117/2019 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Mazowieckiego
97 UCHWAŁA NR XI-118/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
98 UCHWAŁA NR XI-119/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
99 UCHWAŁA NR XI-120/2019 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr VIII-104/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
100 UCHWAŁA NR XI-121/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
101 UCHWAŁA NR XI-122/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
102 UCHWAŁA NR XI-123/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
103 UCHWAŁA NR XI-124/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
104 UCHWAŁA NR XI-125/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
105 UCHWAŁA NR XI-126/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z dotychczasowym najemcą
106 UCHWAŁA NR XII-127/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
107 UCHWAŁA NR XII-128/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
108 UCHWAŁA NR XII-129/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
109 UCHWAŁA NR XII-130/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
110 UCHWAŁA NR XII-131/2019 w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Wołomińskiego do pracy w Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w powiecie wołomińskim
111 UCHWAŁA NR XII-132/2019 w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
112 UCHWAŁA NR XII-133/2019 zmieniająca Uchwałę Nr XLIV-508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
113 UCHWAŁA NR XII-134/2019 w sprawie ustalenia Planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Wołomiński, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu prowadzonych przez inne organy prowadzące
114 UCHWAŁA NR XII-135/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie długoterminowej umowy najmu w trybie bezprzetargowym
115 UCHWAŁA NR XII-136/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
116 UCHWAŁA NR XII-137/2019 zmieniająca Uchwałę Nr XI-117/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Mazowieckiego
117 UCHWAŁA NR XII-138/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
118 UCHWAŁA NR XII-139/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
119 UCHWAŁA NR XII-140/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wołomińskiego
120 UCHWAŁA NR XIII-141/2019 w sprawie obowiązujących w 2020 roku wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego
121 UCHWAŁA NR XIII-142/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej
122 UCHWAŁA NR XIII-143/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
123 UCHWAŁA NR XIII-144/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
124 UCHWAŁA NR XIII-145/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
125 UCHWAŁA NR XIII-146/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
126 UCHWAŁA NR XIII-147/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ostrołęka – Stanisławów w nowym korytarzu
127 UCHWAŁA NR XIII-148/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
128 UCHWAŁA NR XIII-149/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
129 UCHWAŁA NR XIII-150/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
130 UCHWAŁA NR XIII-151/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
131 UCHWAŁA NR XIII-152/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
132 UCHWAŁA NR XIII-153/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
133 UCHWAŁA NR XIV-154/2019 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
134 UCHWAŁA NR XIV-155/2019 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2020 – 2024”
135 UCHWAŁA NR XIV-156/2019 w sprawie przyjęcia od Wojewody Mazowieckiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu wołomińskiego
136 UCHWAŁA NR XIV-157/2019 zmieniająca Uchwałę Nr V-49/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 marca 2019r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2019 roku
137 UCHWAŁA NR XIV-158/2019 zmieniająca Uchwałę Nr XXX-337/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie, zmienionej Uchwałą Nr LII-584/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 sierpnia 2018r. w sprawie nadania imienia Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie oraz zmiany statutu
138 UCHWAŁA NR XIV-159/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania jej statutu
139 UCHWAŁA NR XIV-160/2019 w sprawie ustalenia obowiązujących w 2020r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od dyspozycji usunięcia pojazdu
140 UCHWAŁA NR XIV-161/2019 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za lata 2019-2020
141 UCHWAŁA NR XIV-162/2019 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za lata 2019-2021
142 UCHWAŁA NR XIV-163/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
143 UCHWAŁA NR XIV-164/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
144 UCHWAŁA NR XIV-165/2019 w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmian przepisów prawa
145 UCHWAŁA NR XIV-166/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
146 UCHWAŁA NR XIV-167/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
147 UCHWAŁA NR XIV-168/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
148 UCHWAŁA NR XIV-169/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
149 UCHWAŁA NR XV-170/2019 zmieniająca uchwałę Nr XXIII-259/2019 w sprawie wprowadzenia programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
150 UCHWAŁA NR XV-171/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wołomiński umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2020
151 UCHWAŁA NR XV-172/2019 w sprawie przekazania zadania transportu zbiorowego m. st. Warszawie
152 UCHWAŁA NR XV-173/2019 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019
153 UCHWAŁA NR XV-174/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III-21/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2019-2031
154 UCHWAŁA NR XV-175/2019 zmieniająca Uchwałę Nr III-22/2019 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2019 rok
155 UCHWAŁA NR XV-176/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2020-2035
156 UCHWAŁA NR XV-177/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
157 UCHWAŁA NR XV-178/2019 w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2020 rok
158 UCHWAŁA NR XV-179/2019 w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmian przepisów prawa
159 UCHWAŁA NR XV-180/2019 w sprawie przekazania petycji dotyczącej zmian przepisów prawa
160 UCHWAŁA NR XV-181/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego


Strona oglądana: 1925 razy.