Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 2002 - 2006, 2004 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała Nr XII-88/04 w sprawie: odwołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
2 Uchwała NrXII-89/04 w sprawie: zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
3 Uchwała Nr XII-90/04 w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
4 Uchwała Nr XII-91/04 w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
5 Uchwała Nr XII-92/04 w sprawie: Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) w roku 2004.
6 Uchwała Nr XII-93/04 w sprawie: wyboru członka Zarządu Powiatu Wołomińskiego.
7 Uchwała Nr XIII-94/04 w sprawie: zgody na przejęcie przez Powiat Wołomiński zabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
8 Uchwała Nr XIII-95/04 w sprawie: zgody na przyjęcie przez Powiat Wołomiński zabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Środowiskowego Domu Samopomocy i Powiatowego Urzędu Pracy.
9 Uchwała Nr XIII-96/04 w sprawie: odwołania radnego Krzysztofa Świadka z członkostwa w Komisji Finansowej.
10 Uchwała Nr XIII-97/04 w sprawie: zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
11 Uchwała NrXIII-98/04 w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wołomińskiego.
12 Uchwała Nr XIII-99/04 w sprawie: powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
13 Uchwała Nr XIII-100/04 w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2004 roku.
14 Uchwała Nr XIV-101/04 w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu na 2004 rok.
15 Uchwała Nr XIV-102/04 w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003-2006.
16 Uchwała Nr XIV-103/04 w sprawie: wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
17 Uchwała Nr XI-104/04 w sprawie: przekształcenia oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce ul. Inżynierska 1.
18 Uchwała Nr XIV-105/04 w sprawie: przekształcenia oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85.
19 Uchwała Nr XIV-106/04 w sprawie: przekształcenia oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Wołominie Al. Armii Krajowej 38
20 Uchwała Nr XIV-107/04 w sprawie: przekształcenia oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Terenów Zieleni im. inż. Czesława Nowaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18.
21 Uchwała Nr XIV-108/04 w sprawie: zmiany Uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXI-217/2001 z dnia 18 grudnia 200l r. dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego.
22 Uchwała Nr XIV-109/04 w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji z budżetu powiatu podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu.
23 Uchwała Nr XIV-110/04 w sprawie: przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń i wydawania zaproszeń.
24 Uchwała Nr XIV 111/04 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
25 Uchwała Nr XIV-112/04 w sprawie: zmiany Uchwały Nr II-11/2002 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie powołania komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia liczby osób wchodzących w skład komisji.
26 Uchwała Nr XV-113/04 w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2003 rok.
27 Uchwała Nr XV-114/04 w sprawie: upoważnienia członków Zarządu do zaciągania zobowiązań wekslowych.
28 Uchwała Nr XV-115/04 w sprawie: Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
29 Uchwała Nr XV-116/04 w sprawie: zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
30 Uchwała Nr XV-117/04 w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Finansowej Rady Powiatu Wołomińskiego.
31 Uchwała Nr XV-118/04 w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Powiatu Wołomińskiego.
32 Uchwała Nr XVI-119/04 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na docieplenie budynku Starostwa Powiatu Wołomińskiego w Wołominie ul. Legionów 78.
33 Uchwała Nr XVI-120/04 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na zmianę ogrzewania węglowego na gazowe w budynku SPW przy ul. Kobyłkowskiej 1a.
34 Uchwała Nr XVI-121/04 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na docieplenie budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie ul. Miła 22.
35 Uchwała Nr XVI-122/04 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na docieplenie budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie.
36 Uchwała Nr XVI-123/04 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na docieplenie budynku Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85.
37 Uchwała Nr XVI-124/04 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na docieplenie i wymianę okien w budynku Zespołu Szkół w Zielonce III etap.
38 Uchwała Nr XVI-125/04 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem terenowym 6x6 dla KP PSP w Wołominie.
39 Uchwała Nr XVI-126/04 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2004.
40 Uchwała Nr XVI-127/04 w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003-2006.
41 Uchwała Nr XVI-128/04 w sprawie: pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej w celu przekazania jej Gminie Dąbrówka.
42 Uchwała Nr XVI-129/04 w sprawie: przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wołominie.
43 Uchwała Nr XVI-130/04 w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w złotych dla pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie.
44 Uchwała Nr XVI-131/04 w sprawie: przyjęcia Lokalnego Planu Rozwoju Powiatu Wołomińskiego na lata 2004-2006.
45 Uchwała Nr XVI-132/04 w sprawie: odwołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Wołomińskiego.
46 Uchwała Nr XVI-133/04 w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wołomińskiego.
47 Uchwała Nr XVI-134/04 w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Finansowej RPW.
48 Uchwała Nr XVI-135/04 w sprawie: zmiany w składzie osobowym Komisji Finansowej Rady Powiatu Wołomińskiego.
49 Uchwała Nr XVII-136/04 w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003-2006.
50 Uchwała Nr XVII-137/04 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
51 Uchwała Nr XVIII-138/04 w sprawie: utworzenia środków specjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie.
52 Uchwała Nr XVIII-139/04 w sprawie: ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów i studentów.
53 Uchwała Nr XVIII-140/04 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2004.
54 Uchwała Nr XVIII-141/04 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na finansowanie zadania – Zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe w Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie.
55 Uchwała Nr XVIII-142/04 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na finansowanie zadania – Termomodernizacja budynku głównego Szpitala powiatowego w Wołominie.
56 Uchwała Nr XVIII-143/04 w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003 – 2006.
57 Uchwała Nr XVIII-144/04 w sprawie: wprowadzenia zmian w Lokalnym Planie Rozwoju Powiatu Wołomińskiego na lata 2004 – 2006.
58 Uchwała Nr XVIII-145/04 w sprawie: podjęcia prac nad przygotowaniem Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego.
59 Uchwała Nr XVIII-146/04 w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI-111/2000 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3.
60 Uchwała Nr XVIII-147/04 w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2003 roku.
61 Uchwała Nr XVIII-148/04 w sprawie: ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia i dodatku specjalnego Starosty Powiatu Wołomińskiego.
62 Uchwała Nr XIX-149/04 w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2004 roku.
63 Uchwała Nr XIX-150/04 w sprawie: uchwalenia Programu ochrony środowiska wraz z Planem gospodarki odpadami dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2004-2011.
64 Uchwała Nr XIX-151/04 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2004.
65 Uchwała Nr XIX-152/04 w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003 – 2006.
66 Uchwała Nr XIX-153/04 w sprawie: powołanie Komisji doraźnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Wołomińskiego.
67 Uchwała Nr XIX-154/04 w sprawie: przyjęcia zasad oceny inwestycji na potrzeby Planu Rozwoju Lokalnego.
68 Uchwała Nr XIX-155/04 w sprawie: wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu na sztandarze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
69 Uchwała Nr XIX-156/04 w sprawie: wyrażenia zgody na umieszczenie herbu Powiatu na sztandarze Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.
70 Uchwała Nr XIX-157/04 w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego.
71 Uchwała Nr XX-158/04 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
72 Uchwała Nr XX-159/04 w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2004 roku.
73 Uchwała Nr XX-160/04 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2004.
74 Uchwała Nr XX-161/04 w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003-2006.
75 Uchwała Nr XX-162/04 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
76 Uchwała Nr XX-163/04 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji programu stypendialnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
77 Uchwała Nr XX-164/04 w sprawie: powołania publicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka nr 1 w Wołominie.
78 Uchwała Nr XX-165/04 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów i studentów.
79 Uchwała Nr XX-166/04 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia zadań z zakresu oświaty.
80 Uchwała Nr XX-167/04 w sprawie: powołania Powiatowej Komisji Stypendialnej.
81 Uchwała Nr XX-168/04 Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
82 Uchwała Nr XX-169/04 w sprawie: Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
83 Uchwała Nr XX-170/04 w sprawie: przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do Grupy Partnerskiej „Cudu nad Wisłą”.
84 Uchwała Nr XXI-171/04 w sprawie: powołania Inkubatora Innowacji Gospodarczych.
85 Uchwała Nr XXI-172/04 w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2004 roku.
86 Uchwała Nr XXI-173/04 w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Powiat Wołomiński w latach 2005-2006.
87 Uchwała Nr XXI-174/04 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2004.
88 Uchwała Nr XXI-175/04 w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003 - 2006.
89 Uchwała Nr XXI-176/04 w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2004 roku.
90 Uchwała Nr XXI-177/04 w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań zabezpieczających prawidłową realizację umowy Z/2.14/III/3.1/4/04/U/22/04 o dofinansowanie projektu Nr Z/2.14/III/3.1/4.04 – Modernizacja drogi powiatowej Nr 28567 Miąse - Kury gm. Tłuszcz Powiat Wołomiński w ramach Priorytetu 3 Rozwój Lokalny.
91 Uchwała Nr XXI-178/04 w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań zabezpieczających prawidłową realizację umowy Z/2.14/III/3.1/29/04/U/23/04 o dofinansowanie projektu Nr Z/2.14/III/3.1/29/04 - Modernizacja drogi powiatowej Nr 36216 Sulejów - Wujówka - Strachówka w ramach Priorytetu 3 Rozwój Lokalny.
92 Uchwała Nr XXI-179/04 w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań w celu prawidłowej realizacji projektu - Pomoc materialna studentom w uzyskaniu wyższego wykształcenia.
93 Uchwała Nr XXI-180/04 w sprawie: upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zaciągnięcia zobowiązań w celu prawidłowej realizacji projektu - Pomoc materialna uczniom w uzyskaniu świadectwa dojrzałości.


Strona oglądana: 2098 razy.