Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 1998 - 2002, 2001 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała Nr XXIII-160/2001 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2001 rok-
2 Uchwała Nr XXIII-161/2001 w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Strachówce
3 Uchwała Nr XXIV-162/2001 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2001
4 Uchwała Nr XXIV-163/2001 w sprawie określenia inwestycji drogowych w latach 2001-2002
5 Uchwała Nr XXIV-164/2001 w sprawie zwiększenia stanu etatowego funkcjonariuszy Powiatowych Komend Policji i Straży Pożarnej
6 Uchwała Nr XXIV-165/2001 w sprawie utworzenia Grupy Interwencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Wołominie
7 Uchwała Nr XXIV-166/2001 w sprawie uchwalenia regulaminów konkursów na stanowiska dyrektorów w: Zespole Szkół w Wołominie ul. Legionów 85, Zespole Szkół Ekonomicznych w Wołominie ul. A. Krajowej 38, Zespole Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie ul. Jana Pawła II 18, Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1, II Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie ul. Konst. 3 Maja 26, Zespole Szkół Specjalnych w Wołominie ul. Miła 22 prowadzonych przez Powiat Wołomiński
8 Uchwała Nr XXIV-167/2001 w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Wołominie ul. Legionów 85
9 Uchwała Nr XXIV-168/2001 w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie Al. Armii Krajowej 38
10 Uchwała Nr XXIV-169/2001 w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie ul. Jana Pawła II 18
11 Uchwała Nr XXIV-170/2001 w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1
12 Uchwała Nr XXIV-171/2001 w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Radzyminie ul. Konstytucji 3 Maja 26
13 Uchwała Nr XXIV-172/2001 w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie ul. Miła 22
14 Uchwała Nr XXIV-173/2001 w sprawie likwidacji Internatu Zespołu Szkół w Wołominie
15 Stanowisko w sprawie poparcia nowelizacji Kodeksu Karnego i Kodeksu Postępowania Karnego
16 Uchwała Nr XXV-174/2001 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2000
17 Uchwała Nr XXV-175/2001 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu nieograniczonego
18 Uchwała Nr XXV-176/2001 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie
19 Uchwała Nr XXVI-177/2001 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Powiat Wołomiński
20 Uchwała Nr XXVI-178/2001 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Powiat Wołomiński
21 Uchwała Nr XXVI-179/2001 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Powiat Wołomiński
22 Uchwała Nr XXVI-180/2001 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Powiat Wołomiński
23 Uchwała Nr XXVI-181/2001 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Powiat Wołomiński
24 Uchwała Nr XXVI-182/2001 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Powiat Wołomiński
25 Uchwała Nr XXVI-183/2001 w sprawie utworzenia środków specjalnych w Domu Dziecka w Równem
26 Uchwała Nr XXVI-184/2001 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2001
27 Uchwała Nr XXVI-185/2001 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Wołomiński
28 Uchwała Nr XXVII-186/2001 w sprawie zasad i trybu obniżania tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono funkcję doradcy metodycznego
29 Uchwała Nr XXVII-187/2001 w sprawie zmian do zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński
30 Uchwała Nr XXVII-188/2001 w sprawie zmian do Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
31 Uchwała Nr XXVII-189/2001 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
32 Uchwała Nr XXVII-190/2001 w sprawie poręczenia linii kredytowej odnawialnej zaciągniętej prze Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie
33 Uchwała Nr XXVII-191/2001 w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu na rok 2001
34 Uchwała Nr XXVII-192/2001 w sprawie przeniesień w budżecie Powiatu na rok 2001
35 Uchwała Nr XXVII-193/2001 w sprawie odwołania członka Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wołomińskiego
36 Uchwała Nr XXVII-194/2001 w sprawie odwołania członka Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu Wołomińskiego
37 Uchwała Nr XXVIII-195/2001 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2001
38 Uchwała Nr XXVIII-196/2001 w sprawie zobowiązania do poddania egzekucji w trybie art.777 § 1 pkt 5 KPC
39 Uchwała Nr XXIX-197/2001 w sprawie umorzenia środków specjalnych w Domu Pomocy Społecznej w Zielonce
40 Uchwała Nr XXIX-198/2001 w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu na rok 2001 w zakresie zadań zleconych
41 Uchwała Nr XXIX-199/2001 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2001
42 Uchwała Nr XXIX-200/2001 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2001
43 Uchwała Nr XXIX-201/2001 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Starosty Powiatu Wołomińskiego
44 Uchwała Nr XXIX-202/2001 w sprawie ustanowienia herbu i flagi Powiatu Wołomińskiego
45 Uchwała Nr XXIX-203/2001 w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Ząbki zabudowanej nieruchomości zajmowanej przez Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Ząbkach
46 Uchwała Nr XXIX-204/2001 w sprawie zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Powiatu Wołomińskiego zabudowanej nieruchomości
47 Uchwała Nr XXIX-205/2001 w sprawie zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Powiatu Wołomińskiego niezabudowanej nieruchomości położonej w pasie drogowym ulicy "Przejazd"
48 Uchwała Nr XXIX-206/2001 w sprawie zgody na wydzierżawienie na rzecz Państwa Jana i Barbary Myszk części nieruchomości położonej w pasie drogowym ulicy Wileńskiej
49 Uchwała Nr XXIX-207/2001 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie
50 Uchwała Nr XXX-208/2001 w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie zadania inwestycyjnego oraz na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Wołomińskim a Prezesem KRUS dot. współfinansowania rozbudowy budynku położonego w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 3, będącego siedzibą Starostwa
51 Uchwała Nr XXX-209/2001 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2001 w zakresie zadań zleconych
52 Uchwała Nr XXX-210/2001 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2001 w zakresie zadań własnych
53 Uchwała Nr XXX-211/2001 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w złotych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
54 Uchwała Nr XXX-212/2001 w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński
55 Uchwała Nr XXX-213/2001 w sprawie zgody na przejęcie przez Powiat Wołomiński zabudowanej nieruchomości przeznaczonej dla Powiatowego Zarządu Dróg, w celu realizacji zadań powiatu
56 Uchwała Nr XXX-214/2001 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie
57 Uchwała Nr XXXI-215/2001 w sprawie gospodarki środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
58 Uchwała Nr XXXI-216/2001 w sprawie zmian w budżecie na rok 2001
59 Uchwała Nr XXXI-217/2001 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
60 Uchwała Nr XXXI-218/2001 w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Zielonka zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 50/2 zajmowaną przez Zespół Szkół w Zielonce


Strona oglądana: 1553 razy.