Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 1998 - 2002, 2000 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała Nr XIV-83/2000 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2000 rok
2 Uchwała Nr XIV-84/2000 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie
3 Uchwała Nr XIV-85/2000 w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady
4 Uchwała Nr XV-86/2000 w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Krzysztofa Białka z pracy w Komisji Rewizyjnej
5 Uchwała Nr XV-87/2000 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego
6 Uchwała Nr XV-88/2000 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego
7 Uchwała Nr XV-89/2000 w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Statutowej Pana Stanisława Madejaka
8 Uchwała Nr XV-90/2000 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Statutowej Rady Powiatu Wołomińskiego
9 Uchwała Nr XV-91/2000 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2000r.
10 Uchwała Nr XV-92/2000 w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu w 1999r. i udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium
11 Uchwała Nr XV-93/2000 w sprawie udzielenia krótkoterminowej pożyczki dla Dziennego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Wołominie
12 Uchwała Nr XV-94/2000 w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonce, ul, Literacka 20
13 Uchwała Nr XV-95/2000 w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu, ul. Kościelna 1
14 Uchwała Nr XV-96/2000 w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie, ul. Legionów 78
15 Uchwała Nr XV-97/2000 w sprawie założenia Liceum Technicznego oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół w Wołominie przy ul. Legionów 85
16 Uchwała Nr XV-98/2000 w sprawie powołania komisji konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Markach-Pustelniku, ul. Kasztanowa 21
17 Uchwała Nr XV-99/2000 w sprawie uchwalenia regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Markach-Pustelniku, ul. Kasztanowa 21
18 Uchwała Nr XVI-100/2000 w sprawie kompleksowej gospodarki odpadami
19 Uchwała Nr XVI-101/2000 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2000
20 Uchwała Nr XVI-102/2000 w sprawie przeznaczenia nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
21 Uchwała Nr XVI-103/2000 w sprawie powołania Komisji Herbowej Rady Powiatu Wołomińskiego
22 Uchwała Nr XVI-104/2000 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do przekazania miastu Wołomin w formie darowizny, działki zabudowanej położonej w Wołominie między ulicami Mariańską i Broniewskiego
23 Uchwała Nr XVII-105/2000 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2000
24 Uchwała Nr XVII-106/2000 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za I półrocze
25 Uchwała Nr XVII-107/2000 w sprawie określenia zasad pobierania odpłatności ze świadczeń jednorazowych za pobyt w Domu Pomocy Społecznej
26 Uchwała Nr XVII-108/2000 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Powiatu Wołomińskiego
27 Uchwała Nr XVII-109/2000 w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego w Urlach, ul. Żwirki i Wigury 2
28 Uchwała Nr XVII-110/2000 w sprawie ustanowienia stypendium za wybitne osiągnięcia szkolne - "Talent"
29 Uchwała Nr XVII-111/2000 w sprawie ustalenia zasad zbywania, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3
30 Uchwała Nr XVII-112/2000 w sprawie ustalenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizn aparatury, sprzętu medycznego, którymi powinien kierować się Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3
31 Uchwała Nr XVII-113/2000 w sprawie nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Markiem Mańkiem
32 Uchwała Nr XVIII-114/2000 w sprawie likwidacji Zakładu Robót Drogowych - gospodarstwa pomocniczego
33 Uchwała Nr XVIII-115/2000 w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Starosty Powiatu Wołomińskiego
34 Uchwała Nr XVIII-116/2000 w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Powiatu Wołomińskiego i radnych członków Zarządu Powiatu Wołomińskiego
35 Uchwała Nr XVIII-117/2000 w sprawie ustalenia zasad zbycia lub wydzierżawienia majątku likwidowanego Zakładu Robót Drogowych - gospodarstwa pomocniczego
36 Uchwała Nr XVIII-118/2000 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Wołomiński
37 Uchwała Nr XVIII-119/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Powiat Wołomiński
38 Uchwała Nr XVIII-120/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Powiat Wołomiński
39 Uchwała Nr XVIII-121/2000 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej przez Powiat Wołomiński
40 Uchwała Nr XVIII-122/2000 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2000
41 Uchwała Nr XVIII-123/2000 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną oraz nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński
42 Uchwała Nr XVIII-124/2000 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński
43 Uchwała Nr XVIII-125/2000 w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński
44 Uchwała Nr XVIII-126/2000 w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Wołomińskiego do zawarcia porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w przedmiocie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia poboru
45 Uchwała Nr XVIII-127/2000 w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Wołomin zabudowanej nieruchomości zajmowanej przez Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Wołominie
46 Uchwała Nr XVIII-128/2000 w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Wołomin zabudowanej nieruchomości zajmowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Zagościńcu
47 Uchwała Nr XVIII-129/2000 w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Zielonka zabudowanej nieruchomości zajmowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Zielonce
48 Uchwała Nr XVIII-130/2000 w sprawie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Kobyłka zabudowanej nieruchomości zajmowanej przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Kobyłce
49 Uchwała Nr XVIII-131/2000 w sprawie zgody na przyjęcie darowizny od Gminy Jadów zabudowanej nieruchomości przeznaczonej na siedzibę Komisariatu Policji
50 Uchwała Nr XVIII-132/2000 w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII-51/99 Rady Powiatu Wołomińskiego w części dotyczącej składu Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej
51 Uchwała Nr XVIII-133/2000 w sprawie zmiany uchwały nr VIII-51/99 Rady Powiatu Wołomińskiego w części dotyczącej składu Powiatowej Komisji Inwentaryzacyjnej
52 Uchwała Nr XIX-134/2000 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
53 Uchwała Nr XIX-135/2000 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie
54 Uchwała Nr XIX-136/2000 w sprawie poręczenia kredytu zaciągniętego przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie
55 Uchwała Nr XIX-137/2000 w sprawie zmiany kategorii dróg
56 Uchwała Nr XIX-138/2000 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Wołomińskiego
57 Uchwała Nr XIX-139/2000 w sprawie zgody na dokonanie nabycia na rzecz Powiatu Wołomińskiego niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie drogi powiatowej Nr 566
58 Uchwała Nr XIX-140/2000 w sprawie zgody na dokonanie nieodpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Wołomińskiego niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej dla Powiatowego Zarządu Dróg, w celu realizacji zadań powiatu
59 Uchwała Nr XIX-141/2000 w sprawie określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata gruntów stanowiących powiatowy zasób nieruchomości
60 Uchwała Nr XX-142/2000 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Wołomiński
61 Uchwała Nr XX-143/2000 w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu na rok 2000
62 Uchwała Nr XX-144/2000 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2000
63 Uchwała Nr XX-146/2000 w sprawie określenia formy organizacyjno-prawnej jednostek oświatowych
64 Uchwała Nr XX-147/2000 w sprawie zaliczenia do kategorii i ustalenia przebiegu dróg powiatowych
65 Uchwała Nr XX-148/2000 w sprawie zgody na dokonanie nieodpłatnego nabycia na rzecz Powiatu Wołomińskiego nieruchomości zabudowanej przeznaczonej dla Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w celu realizacji zadań Powiatu
66 Uchwała Nr XX-149/2000 w sprawie założenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie ul. Warszawska 5A
67 Uchwała Nr XX-150/2000 w sprawie zatwierdzenia "Ramowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim"
68 Uchwała Nr XX-151/2000 w sprawie zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie
69 Uchwała Nr XXI-152/2000 w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2000
70 Uchwała Nr XXI-153/2000 w sprawie ustalenia kierunków działania Zarządu Powiatu Wołomińskiego w zakresie poprawy sytuacji służby zdrowia na terenie Powiatu Wołomińskiego
71 Uchwała Nr XXI-154/2000 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII-120/2000 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2000r.
72 Uchwała Nr XXI-155/2000 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII-121/2000 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2000r.
73 Uchwała Nr XXI-156/2000 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2000
74 Uchwała Nr XXI-157/2000 w sprawie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2001
75 Uchwała Nr XXI-158/2000 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadań biblioteki powiatowej
76 Uchwała Nr XXI-159/2000 w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2000


Strona oglądana: 2073 razy.