Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 2002 - 2006, 2003 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała Nr IV-28/03 w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu na 2003 rok.
2 Uchwała Nr IV-29/03 w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez Powiat Wołomiński.
3 Uchwała Nr IV-30/03 w sprawie: zasad całkowitego lub częściowego zwolnienia rodziców z opłat za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Równem.
4 Uchwała Nr IV-31/03 w sprawie: zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
5 Uchwała Nr IV-32/03 w sprawie: zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Powiatu Wołomińskiego od Skarbu Państwa nieruchomości przeznaczonej na prowadzenie przez samorządy terytorialne gospodarki odpadami komunalnymi wraz z ich utylizacją.
6 Uchwała Nr IV-33/03 w sprawie: zmian w składzie osobowym Komisji Finansowej.
7 Uchwała Nr IV-34/03 w sprawie: Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
8 Uchwała Nr IV-35/03 w sprawie: powołania Komisji Statutowej Rady Powiatu Wołomińskiego.
9 Uchwała Nr V-36/03 w sprawie:Powołania Rady Społecznej Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
10 Uchwała Nr V-37/03 w sprawie: określenia wysokości minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących powiatowy zasób nieruchomości.
11 Uchwała Nr V-38/03 w sprawie: zgody na wydzierżawienie na rzecz Firmy Czystość BIS S.C. części nieruchomości o pow. 0,9ha stanowiącej część działki ewidencyjnej nr 16 obręb 04 położonej w Zagościńcu.
12 Uchwała Nr VI-39/03 w sprawie: delegowania dwóch radnych Rady Powiatu Wołomińskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
13 Uchwała Nr VI-40/03 w sprawie: uchwalenie "Powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2003-2004".
14 Uchwała Nr VI-41/03 w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2002 rok.
15 Uchwała Nr VI-42/03 w sprawie: przystąpienia Powiatu do Funduszu Poręczeń Kredytowych i akceptacji treści projektu umowy i regulaminu Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Wołomińskiego.
16 Uchwała Nr VI-43/03 w sprawie: ustalenia opłat za usuwanie i parkowanie usuniętych pojazdów.
17 Uchwała Nr VI-44/03 w sprawie: utworzenia środków specjalnych w Zespole Szkół Specjalnych w Ostrówku.
18 Uchwała Nr VI-45/03 w sprawie: nadania Zespołowi Szkół Specjalnych w Ostrówku imienia Marii Grzegorzewskiej.
19 Uchwała Nr VI-46/03 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
20 Uchwała Nr VI-47/03 w sprawie: powierzenia przez powiat gminie Zielonka zadania z zakresu swojej właściwości mającego na celu prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo.
21 Uchwała Nr VI-48/03 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2003.
22 Uchwała Nr VI-49/03 w sprawie: zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
23 Uchwała nr VIII-50/03 w sprawie: emisji obligacji powiatowych.
24 Uchwała Nr VIII-51/03 w sprawie: wprowadzenia wieloletniego programu inwestycyjnego na lata 2003-2006.
25 Uchwała Nr VIII-52/03 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2003.
26 Uchwała Nr VIII-53/03 w sprawie: akceptacji treści porozumienia zawartego między Miastem Marki a Powiatem Wołomińskim w sprawie realizacji wspólnego zadania inwestycyjnego
27 Uchwała Nr VIII-54/03 w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Jadów zabudowanej nieruchomości, na której znajduje się siedziba Komisariatu Policji.
28 Uchwała Nr VIII-55/03 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie tworzenia, przekształcenia oraz zmian organizacyjnych w Zespole Szkół w Zielonce ul. Inżynierska 1.
29 Uchwała Nr VIII-56/03 w sprawie: odwołania radnego Ryszarda Walczaka z członkostwa w Komisji Statutowej.
30 Uchwała Nr VIII-57/03 w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego.
31 Uchwała Nr VIII-58/03 w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2003 roku.
32 Uchwała Nr IX-59/03 w sprawie: zatwierdzenia zmian do Statutu Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
33 Uchwała Nr IX-60/03 w sprawie: poręczenia kredytu obrotowego w formie linii kredytowej odnawialnej zaciąganej przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie.
34 Uchwała Nr IX-61/03 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2015 roku.
35 Uchwała Nr IX-62/03 w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Wołomińskiego-powiatowej strategii integracji i polityki społecznej.
36 Uchwała Nr IX-63/03 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na termomodernizację budynku Liceum Ogólnokształcącego w Tłuszczu.
37 Uchwała Nr IX-64/03 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na zmianę ogrzewania gazowego na zasilanie z miejskiej sieci cieplnej w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy ul. Warszawskiej 5 A.
38 Uchwała Nr IX-65/03 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na docieplenie budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie.
39 Uchwała Nr IX-66/03 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na termomodernizację i zmianę ogrzewania w Zespole Szkół Specjalnych w Markach.
40 Uchwała Nr IX-67/03 w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i placówkom niepublicznym.
41 Uchwała Nr IX-68/03 w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003-2006.
42 Uchwała Nr IX-69/03 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2003.
43 Uchwała Nr IX-70/03 w sprawie: odwołania radnego Tomasza Paciorka z członkostwa w Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Pamięci Narodowej.
44 Uchwała Nr X-71/03 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2003.
45 Uchwała Nr X-72/03 w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003-2006.
46 Uchwała Nr X-73/03 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na sfinansowanie zadania Ocieplenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Tłuszczu - docieplenie dachu sali gimnastycznej oraz wymiana stolarki okiennej na PCV.
47 Uchwała Nr X-74/03 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczonej na sfinansowanie zadania termomodernizacji budynków szkolnych i kontynuacja termomodernizacji Zespołu Szkół w Zielonce oraz Zespołu Szkół w Wołominie - wymiana stolarki okiennej i docieplenie budynków szkolnych w Zielonce i w Wołominie.
48 Uchwała Nr X-75/03 w sprawie: zarezerwowania środków w budżecie Powiatu na rok 2004 na remont pomieszczeń Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku.
49 Uchwała Nr X-76/03 w sprawie: zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wołomińskiego
50 Uchwała Nr X-77/03 w sprawie: wynajmu części powierzchni dachu budynku przy ul. Gdyńskiej 1/3 w Wołominie o powierzchni 30m2 pod montaż urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej.
51 Uchwała Nr X-78/03 w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2003 roku.
52 Uchwała Nr X-79/03 w sprawie: przyjęcie rezygnacji z funkcji członka Zarządu Powiatu Wołomińskiego radnego Ireneusza Maślanego.
53 Uchwała Nr X-80/03 w sprawie: ustalenia wysokości dodatku specjalnego dla Starosty Powiatu Wołomińskiego.
54 Uchwała Nr X-81/03 w sprawie: zmian w składzie osobowym Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska, Komisji Finansowej oraz Komisji Edukacji, Sportu, Kultury i Pamięci Narodowej.
55 Uchwała Nr XI-82/03 w sprawie: zmian w budżecie Powiatu na rok 2003
56 Uchwała Nr XI-83/03 w sprawie: zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2003-2006.
57 Uchwała Nr XI-84/03 w sprawie: zaliczenia do kategorii dróg powiatowych drogi położonej w miejscowości Kuligów - Gmina Dąbrówka.
58 Uchwała Nr XI-85/03 w sprawie: pozbawienia niektórych dróg kategorii dróg powiatowych w celu przekazania ich Gminie Wołomin.
59 Uchwała Nr XI-86/03 w sprawie: zgody na przekazanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołominie nieruchomości zabudowanej położonej w Wołominie przy ul. Gdyńskiej 1/3.
60 Uchwała Nr XI-87/03 w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2003 roku.


Strona oglądana: 2169 razy.