Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 2014 - 2018, 2016 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 UCHWAŁA NR XV – 162/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2025 roku
2 UCHWAŁA NR XV – 163/2016 w sprawie współdziałania Powiatu Wołomińskiego oraz Gminy Strachówka w zakresie realizacji kompleksowych rozwiązań komunikacyjnych lokalnej infrastruktury drogowej
3 UCHWAŁA NR XVI – 164/2016 w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego
4 UCHWAŁA NR XVI - 165/2016 w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Ks. Jana Twardowskiego wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie, ul. Miła 22
5 UCHWAŁA NR XVI - 166/2016 w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach - Pustelniku, ul. Kasztanowa 21 poprzez przeniesienie jego siedziby
6 UCHWAŁA NR XVI - 167/2016 w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych
7 UCHWAŁA NR XVI - 168/2016 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
8 UCHWAŁA NR XVI - 169/2016 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie zadań polityki prorodzinnej
9 UCHWAŁA NR XVI - 170/2016 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie zadań polityki prorodzinnej
10 UCHWAŁA NR XVI - 171/2016 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej
11 UCHWAŁA NR XVI - 172/2016 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie zadań polityki prorodzinnej
12 UCHWAŁA NR XVI - 173/2016 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie zadań polityki prorodzinnej
13 UCHWAŁA NR XVI - 174/2016 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie zadań polityki prorodzinnej
14 UCHWAŁA NR XVI - 175/2016 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
15 UCHWAŁA NR XVI - 176/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Klembów
16 UCHWAŁA NR XVI – 177/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Radzymin
17 UCHWAŁA NR XVI – 178/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026
18 UCHWAŁA NR XVI – 179/2016 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
19 UCHWAŁA NR XVI - 180/2016 w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
20 UCHWAŁA NR XVII - 181/2016 w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
21 UCHWAŁA NR XVII - 182/2016 w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
22 UCHWAŁA NR XVII - 183/2016 w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
23 UCHWAŁA NR XVII - 184/2016 w sprawie powierzenia Miastu Marki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
24 UCHWAŁA NR XVII - 185/2016 w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
25 UCHWAŁA NR XVII - 186/2016 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radzymin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
26 UCHWAŁA NR XVII - 187/2016 w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej, chodników oraz rowów
27 UCHWAŁA NR XVII - 188/2016 w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
28 UCHWAŁA NR XVII - 189/2016 w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
29 UCHWAŁA NR XVII - 190/2016 w sprawie powierzenia Miastu Ząbki zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
30 UCHWAŁA NR XVII -191/2016 w sprawie powierzenia Miastu Zielonka zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników
31 UCHWAŁA NR XVII - 192/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jadów
32 UCHWAŁA NR XVII - 193/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026
33 UCHWAŁA NR XVII - 194/2016 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
34 UCHWAŁA NR XVII – 195/2016 w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2015 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013-2015 dla Powiatu Wołomińskiego”
35 UCHWAŁA NR XVII - 196/2016 w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2016 roku
36 UCHWAŁA NR XVII – 197/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia stypendium za wybitne osiągnięcia szkolne „Talent”
37 UCHWAŁA NR XVII - 198/2016 w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla powiatu wołomińskiego do roku 2020, z perspektywą do roku 2023
38 UCHWAŁA NR XVII – 199/2016 w sprawie współdziałania Powiatu Wołomińskiego z gminami powiatu wołomińskiego przy wspólnej realizacji przedsięwzięć promocyjnych Ziemi Wołomińskiej
39 UCHWAŁA NR XVIII - 200/2016 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radzymin zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej ulicy Norwida z drogą gminną ulicą Daszyńskiego w Radzyminie
40 UCHWAŁA NR XVIII - 201/2016 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radzymin zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 4303W
41 UCHWAŁA NR XVIII - 202/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026
42 UCHWAŁA NR XVIII - 203/2016 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
43 UCHWAŁA NR XVIII - 204/2016 w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
44 UCHWAŁA NR XVIII - 205/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na bar gastronomiczny
45 UCHWAŁA NR XVIII - 206/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na pracownię badań tomografii komputerowej
46 UCHWAŁA NR XVIII - 207/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia w budynku głównym Szpitala Powiatowego w Wołominie z przeznaczeniem na sklep z zaopatrzeniem medycznym
47 UCHWAŁA NR XVIII - 208/2016 w sprawie przekazania skargi na opieszałość Starosty Wołomińskiego
48 UCHWAŁA NR XVIII – 209/2016 w sprawie zlecenia komisji rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego przeprowadzenia kontroli
49 UCHWAŁA NR XIX - 210/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie polityki prorodzinnej
50 UCHWAŁA NR XIX - 211/2016 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
51 UCHWAŁA NR XIX - 212/2016 w sprawie wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie z Zespołu Szkół Specjalnych oraz jej likwidacji
52 UCHWAŁA NR XIX – 213/2016 w sprawie przekształcenia Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Markach - Pustelniku, ul. Kasztanowa 21 poprzez przeniesienie jego siedziby
53 UCHWAŁA NR XX - 214/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
54 UCHWAŁA NR XX - 215/2016 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2015
55 UCHWAŁA NR XX – 216/2016 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015
56 UCHWAŁA NR XX - 217/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026
57 UCHWAŁA NR XX - 218/2016 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
58 UCHWAŁA NR XXI - 219/2016 w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu
59 UCHWAŁA NR XXI - 220/2016 w sprawie powierzenia Miastu Marki zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej ulica Kościuszki i Sosnowa w Markach
60 UCHWAŁA NR XXI - 221/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026
61 UCHWAŁA NR XXI - 222/2016 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
62 UCHWAŁA NR XXI - 223/2016 w sprawie wyrażenia zgody na cesję umowy najmu z dnia 17.03.2003 r., zawartej pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Wołominie a firmą SFERIA S.A na rzecz AERO 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
63 UCHWAŁA NR XXI - 224/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół przy ul. Legionów 85 w Wołominie, na czas oznaczony do 3 lat
64 UCHWAŁA NR XXI - 225/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół przy ul. Legionów 85 w Wołominie, na czas oznaczony do 3 lat
65 UCHWAŁA NR XXI - 226/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół przy ul. Legionów 85 w Wołominie, na czas oznaczony do 1 roku
66 UCHWAŁA NR XXI - 227/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
67 UCHWAŁA NR XXI - 228/2016 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości
68 UCHWAŁA NR XXIII – 229/2016 w sprawie wprowadzenia zasad i trybu wyboru biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Powiatu Wołomińskiego i powiatowych osób prawnych
69 UCHWAŁA NR XXIII - 230/2016 zmieniająca uchwałę Nr XXI-219/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 01.07.2016 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania i wykupu
70 UCHWAŁA NR XXIII – 231/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r.
71 UCHWAŁA NR XXIII - 232/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026
72 UCHWAŁA NR XXIII - 233/2016 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
73 UCHWAŁA NR XXIII - 234/2016 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych mających swoją siedzibę na obszarze Powiatu Wołomińskiego
74 UCHWAŁA NR XXIII - 235/2016 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego
75 UCHWAŁA NR XXIII - 236/2016 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego
76 UCHWAŁA NR XXIV- 237/2016 w sprawie przekazania Gminie Dąbrówka zadania pn.: „Modernizacja chodnika w ul. Tadeusza Kościuszki w miejscowości Dąbrówka”
77 UCHWAŁA NR XXIV - 238/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do współpracy z Gminą Radzymin przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Majowej w miejscowości Dybów Kolonia Gmina Radzymin wraz z przebudową rowów drogowych i melioracyjnych zlokalizowanych w ciągu ul. Majowej”
78 UCHWAŁA NR XXIV - 239/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do współpracy z Gminą Tłuszcz przy realizacji zadania pn. „Rozbudowa ulicy Kościelnej, Przelotowej oraz Łącznej w Tłuszczu”
79 UCHWAŁA NR XXIV – 240/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do współpracy z Gminą Kobyłka przy realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 430430W ul. Mjr. Hubala w Kobyłce”
80 UCHWAŁA NR XXIV - 241/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do współpracy z Gminą Wołomin przy realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Laskowej w Wołominie”
81 UCHWAŁA NR XXIV - 242/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do współpracy z Gminą Zielonka przy realizacji zadania pn.: „Budowa drogi gminnej ulicy Ossowskiej w Zielonce na odcinku od ul. Turowskiej do granicy miasta Zielonka”
82 UCHWAŁA NR XXIV – 243/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do współpracy z Gminą Jadów przy realizacji zadania pn.: „Budowa ulicy Kościuszki w Urlach”
83 UCHWAŁA NR XXIV - 244/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do współpracy z Gminą Ząbki przy realizacji zadania pn.: „Przebudowa ulicy Legionów w Ząbkach”
84 UCHWAŁA NR XXIV - 245/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do współpracy z Gminą Marki przy realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ulic Zagłoby i Zygmuntowskiej w m. Marki”
85 UCHWAŁA NR XXIV – 246/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII-126/2011 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany siedziby oraz określenia terenu działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zielonce (uchwała unieważniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego LEX-I.1431.186.2016.JJ z dnia 12.10.2016r.)
86 UCHWAŁA NR XXIV - 247/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie zadań polityki prorodzinnej
87 UCHWAŁA NR XXIV - 248/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
88 UCHWAŁA NR XXIV - 249/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026
89 UCHWAŁA NR XXIV - 250/2016 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
90 UCHWAŁA NR XXIV - 251/2016 w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Radnego Powiatu Wołomińskiego
91 UCHWAŁA NR XXV – 252/2016 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
92 UCHWAŁA NR XXV - 253/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
93 UCHWAŁA NR XXV - 254/2016 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Wołomińskiego do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
94 UCHWAŁA NR XXV – 255/2016 zmieniająca uchwałę NR XVII-196/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2016 roku
95 UCHWAŁA NR XXV - 256/2016 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021
96 UCHWAŁA NR XXV - 257/2016 w sprawie wyrażenia woli podjęcia działań zmierzających do utworzenia spółdzielni socjalnej
97 UCHWAŁA NR XXV - 258/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie zadań polityki prorodzinnej
98 UCHWAŁA NR XXV - 259/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026
99 UCHWAŁA NR XXV - 260/2016 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
100 UCHWAŁA NR XXV – 261/2016 w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego” oraz nadania jej statutu
101 UCHWAŁA NR XXV – 262/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi wspólnot mieszkaniowych VILLA Mariana Poniatowskiego 15 oraz Poniatowskiego 13 w Ząbkach
102 UCHWAŁA NR XXVI - 263/2016 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
103 UCHWAŁA NR XXVI - 264/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Wołomińskiego do roku 2025
104 UCHWAŁA NR XXVI - 265/2016 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”
105 UCHWAŁA NR XXVI – 266/2016 w sprawie zaskarżenia zarządzenia zastępczego Wojewody Mazowieckiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
106 UCHWAŁA NR XXVI - 267/2016 w sprawie rozpatrzenia wystąpienia Pana T. B. na działania Zarządu Powiatu Wołomińskiego
107 UCHWAŁA NR XXVI – 268/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
108 UCHWAŁA NR XXVI - 269/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego oraz Członków Zarządu na nienależyte wykonanie obowiązków, rażące naruszenie prawa oraz działanie na szkodę Powiatu Wołomińskiego
109 UCHWAŁA NR XXVII - 270/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2027
110 UCHWAŁA NR XXVII - 271/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
111 UCHWAŁA NR XXVII - 272/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026
112 UCHWAŁA NR XXVII - 273/2016 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
113 UCHWAŁA NR XXVII - 274/2016 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
114 UCHWAŁA NR XXVII - 275/2016 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie za 2016 r.
115 UCHWAŁA NR XXVII - 276/2016 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za 2016 r.
116 UCHWAŁA NR XXVII - 277/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
117 UCHWAŁA NR XXVII – 278/2016 w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie poparcia budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie Gmina Wołomin oraz Muzeum w Radzyminie
118 UCHWAŁA NR XXVII – 279/2016 w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok
119 UCHWAŁA NR XXVII - 280/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
120 UCHWAŁA NR XXVII - 281/2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego


Strona oglądana: 2596 razy.