Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treœść strony

Rejestr uchwał: Kadencja 2014 - 2018, 2015 rok

LP. Nr uchwały Opis uchwały
1 Uchwała Nr II – 7/2015 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego
2 Uchwała Nr II – 8/2015 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego
3 Uchwała Nr II – 9/2015 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego
4 Uchwała Nr II – 10/2015 w sprawie powołania stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego oraz ustalenia przedmiotu ich działania
5 Uchwała Nr II – 11/2015 w sprawie ustalenia składu stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego
6 Uchwała Nr II – 12/2015 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Wołomińskiego
7 Uchwała Nr II – 13/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie
8 Uchwała Nr II – 14/2015 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Wołomińskiego
9 Uchwała Nr III – 15/2015 w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego
10 Uchwała Nr III -16/2015 w sprawie delegowania dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
11 Uchwała Nr III-17/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego
12 Uchwała Nr III - 18/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
13 Uchwała Nr IV – 19/2015 w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego
14 Uchwała Nr IV – 20/2015 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej
15 Uchwała Nr IV – 21/2015 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej
16 Uchwała Nr IV – 22/2015 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie polityki prorodzinnej
17 Uchwała Nr IV – 23/2015 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie polityki prorodzinnej
18 Uchwała Nr IV – 24/2015 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej
19 Uchwała Nr IV – 25/2015 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie polityki prorodzinnej
20 Uchwała Nr IV – 26/2015 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie polityki prorodzinnej
21 Uchwała Nr IV - 27/2015 w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej
22 Uchwała Nr IV – 28/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009r.
23 Uchwała Nr IV – 29/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI-239/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009r.
24 Uchwała Nr IV – 30/2015 w sprawie ustalenia wykazu jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu, trybu sporządzenia i dokonywania zmian planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych
25 Uchwała Nr IV - 31/2015 zmieniająca uchwałę Nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024
26 Uchwała Nr IV - 32/2015 zmieniająca Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
27 Uchwała Nr IV – 33/2015 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wołomiński oraz warunków i sposobu ich przyznawania
28 Uchwała Nr IV - 34/2015 w sprawie powierzenia Gminie Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych
29 Uchwała Nr IV – 35/2015 w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego
30 Uchwała Nr IV – 36/2015 w sprawie zmiany Statutu Domu Dziecka w Równem
31 Uchwała Nr IV – 37/2015 w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1
32 Uchwała Nr IV – 38/2015 w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2
33 Uchwała Nr IV – 39/2015 w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3
34 Uchwała Nr IV – 40/2015 w sprawie zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka Nr 4
35 Uchwała Nr IV – 41/2015 w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego
36 Uchwała Nr IV – 42/2015 w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
37 Uchwała Nr IV – 43/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Wołomińskiego
38 Uchwała Nr V – 44/2015 w sprawie określenia podziału środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2015 roku
39 Uchwała Nr V – 45/2015 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołomiński
40 Uchwała Nr V – 46/2015 zmieniająca Uchwałę Nr IV - 21/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2015r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej
41 Uchwała Nr V – 47/2015 w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych na terenie Gminy Dąbrówka
42 Uchwała Nr V – 48/2015 zmieniająca uchwałę Nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024
43 Uchwała Nr V – 49/2015 zmieniająca Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
44 Uchwała Nr V – 50/2015 w sprawie powołania Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
45 Uchwała Nr V – 51/2015 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Wołominie
46 Uchwała Nr V – 52/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania składu stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego
47 Uchwała Nr V – 53/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Wołomińskiego
48 Uchwała Nr V – 54/2015 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego wyrażonego w Uchwale Nr XLVI-525/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.09.2014r.
49 Uchwała Nr V – 55/2015 w sprawie skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na pracownika Wydziału Budownictwa
50 Uchwała Nr V – 56/2015 w sprawie skargi na Starostę oraz Wicestarostę Wołomińskiego
51 Uchwała Nr VI – 57/2015 w sprawie uchwalenia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Wołomińskiego
52 Uchwała Nr VI – 58/2015 w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2014 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przestrzegania Praw Osób Niepełnosprawnych na lata 2013 - 2015 dla Powiatu Wołomińskiego”
53 Uchwała Nr VI – 59/2015 w sprawie powierzenia Gminie Dąbrówka zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Dąbrówka, wraz z udzieleniem dofinansowania
54 Uchwała Nr VI – 60/2015 w sprawie powierzenia Gminie Jadów zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Jadów, wraz z udzieleniem dofinansowania
55 Uchwała Nr VI – 61/2015 w sprawie powierzenia Gminie Klembów zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Klembów, wraz z udzieleniem dofinansowania
56 Uchwała Nr VI – 62/2015 w sprawie powierzenia Miastu Marki zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Marki, wraz z udzieleniem dofinansowania
57 Uchwała Nr VI – 63/2015 w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Poświętne wraz z udzieleniem dofinansowania
58 Uchwała Nr VI – 64/2015 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Radzymin zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta i gminy Radzymin, wraz z udzieleniem dofinansowania
59 Uchwała Nr VI - 65/2015 w sprawie powierzenia Gminie Strachówka zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Strachówka, wraz z udzieleniem dofinansowania
60 Uchwała Nr VI – 66/2015 w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni, chodników i jezdni w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta i gminy Tłuszcz, wraz z udzieleniem dofinansowania
61 Uchwała Nr VI – 67/2015 w sprawie powierzenia Gminie Wołomin zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Wołomin wraz z udzieleniem dofinansowania
62 Uchwała Nr VI – 68/2015 w sprawie powierzenia Miastu Ząbki zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Ząbki, wraz z udzieleniem dofinansowania
63 Uchwała Nr VI - 69/2015 w sprawie powierzenia Miastu Zielonka zadania dotyczącego utrzymania dróg publicznych, w zakresie konserwacji zieleni oraz chodników w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Zielonka, wraz z udzieleniem dofinansowania
64 Uchwała Nr VI – 70/2015 zmieniająca uchwałę Nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024
65 Uchwała Nr VI - 71/2015 zmieniająca Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
66 Uchwała Nr VI – 72/2015 w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego
67 Uchwała Nr VII – 73/2015 w sprawie wysokości pomocy na zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych
68 Uchwała Nr VII – 74/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 2015
69 Uchwała Nr VII - 75/2015 w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
70 Uchwała Nr VII – 76/2015 zmieniająca uchwałę Nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024
71 Uchwała Nr VII - 77/2015 zmieniająca Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
72 Uchwała Nr VII – 78/2015 w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich
73 Uchwała Nr VII – 79/2015 w sprawie przystąpienia Powiatu Wołomińskiego do Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Doliny Liwca
74 Uchwała Nr VII - 80/2015 w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Wołomińskiego do pracy w Zespole o charakterze doradczym i inicjatywnym do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w Powiecie Wołomińskim w kadencji 2014 – 2018
75 Uchwała Nr VII – 81/2015 w sprawie podtrzymania stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego wyrażonego w Uchwale Nr XLVI-524/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 11.09.2014r.
76 Uchwała Nr VII – 82/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starosty Wołomińskiego
77 Uchwała Nr VII – 83/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi w sprawie zwrotu poniesionych kosztów sądowych
78 Uchwała Nr VII – 84/2015 w sprawie zmiany składu stałych komisji Rady Powiatu Wołomińskiego
79 UCHWAŁA NR VIII – 85/2015 w sprawie zmiany Statutu Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie
80 UCHWAŁA NR VIII – 86/2015 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Szpitala Powiatowego w Wołominie – Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
81 UCHWAŁA NR VIII - 87/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2014 Szpitala Powiatowego w Wołominie - SZPZOZ
82 UCHWAŁA NR VIII - 88/2015 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2014
83 UCHWAŁA NR VIII - 89/2015 w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014
84 UCHWAŁA NR VIII - 90/2015 zmieniająca Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
85 UCHWAŁA NR VIII - 91/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Wołomińskiego
86 UCHWAŁA NR IX – 92/2015 w sprawie przekazania Gminie Kobyłka zadania budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego
87 UCHWAŁA NR IX – 93/2015 w sprawie przekazania Miastu Marki zadania przygotowania dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki
88 UCHWAŁA NR IX – 94/2015 zmieniająca Uchwałę Nr IV – 24/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie polityki prorodzinnej
89 UCHWAŁA NR IX – 95/2015 Stanowisko Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie przedłużającej się procedury przygotowania opinii do wniosków rad powiatów złożonych do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności niektórych przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego
90 UCHWAŁA NR IX – 96/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI-238/09 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 maja 2009 r.
91 UCHWAŁA NR IX - 97/2015 w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w treści Uchwały Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
92 UCHWAŁA NR IX - 98/2015 zmieniająca Uchwałę Nr III – 17/2015 Rady Powiatu Wołomińskiegovz dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024
93 UCHWAŁA NR IX - 99/2015 zmieniająca Uchwałę Nr III-18/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
94 UCHWAŁA NR IX - 100/2015 w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego
95 UCHWAŁA NR X - 101/ 2015 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie polityki prorodzinnej
96 UCHWAŁA NR X - 102/2015 zmieniająca uchwałę o podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2015 roku
97 UCHWAŁA NR X-103/2015 w sprawie pokrycia przez Powiat Wołomiński ujemnego wyniku finansowego Szpitala Powiatowego w Wołominie - Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2014
98 UCHWAŁA Nr X - 104/2015 w sprawie powierzenia Gminie Tłuszcz zadania publicznego z zakresu konserwacji zieleni i utrzymania czystości na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Chrzęsnem
99 UCHWAŁA NR X – 105/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024
100 UCHWAŁA NR X-106/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
101 UCHWAŁA NR XI - 107/2015 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu
102 UCHWAŁA NR XI - 108/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości z tym samym podmiotem
103 UCHWAŁA NR XI - 109 /2015 uchylająca Uchwałę Nr XLVIII – 552/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
104 UCHWAŁA NR XI - 110/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
105 UCHWAŁA NR XI - 111/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
106 UCHWAŁA NR XI – 112/2015 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego
107 UCHWAŁA NR XI – 113/2015 w sprawie zaliczenia do kategorii drogi powiatowej drogi położonej na terenie Powiatu Wołomińskiego
108 UCHWAŁA NR XI – 114/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiat Wołomiński do współpracy z Gminą Radzymin w ramach programu „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”
109 UCHWAŁA NR XI – 115/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024
110 UCHWAŁA NR XI - 116/2015 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
111 UCHWAŁA NR XI - 117/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
112 UCHWAŁA NR XI – 118/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
113 UCHWAŁA NR XI - 119/2015 w sprawie przekazania skargi na przewlekłość i sposób postępowania
114 UCHWAŁA NR XII – 120/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Konstytucji 3 Maja 26 w Radzyminie, na czas oznaczony do 3 lat
115 UCHWAŁA NR XII - 121/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4344W od miejscowości Jadów do wsi Myszadła” w roku 2016
116 UCHWAŁA NR XII - 122/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Leśnej w miejscowości Urle” w roku 2016
117 UCHWAŁA NR XII - 123/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania w miejscowości Lipka, gmina Klembów” w roku 2016
118 UCHWAŁA NR XII - 124/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości
119 UCHWAŁA NR XII - 125/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości
120 UCHWAŁA NR XII - 126/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Radzymin
121 UCHWAŁA NR XII - 127/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego projektem ASI
122 UCHWAŁA NR XII - 128/2015 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017
123 UCHWAŁA NR XII – 129/2015 w sprawie zwiększenia wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie Powiatu Wołomińskiego
124 UCHWAŁA NR XII - 130/ 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie polityki prorodzinnej
125 UCHWAŁA NR XII - 131/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie polityki prorodzinnej
126 UCHWAŁA NR XII - 132/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie polityki prorodzinnej
127 UCHWAŁA NR XII - 133/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie polityki prorodzinnej
128 UCHWAŁA NR XII – 134/2015 w sprawie przekazania zadania transportu zbiorowego m. st. Warszawie
129 UCHWAŁA NR XII - 135/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024
130 UCHWAŁA NR XII - 136/2015 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
131 UCHWAŁA NR XII - 137/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
132 UCHWAŁA NR XII - 138/2015 w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi na pracownika Wydziału Budownictwa w związku ze sprawą WAB.6740.14.10.2015
133 UCHWAŁA NR XII - 139/2015 w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia skargi na pracownika Wydziału Budownictwa w związku ze sprawą WAB.6740.14.12.2015
134 UCHWAŁA NR XII - 140/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
135 UCHWAŁA NR XIII - 141/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
136 UCHWAŁA NR XIII - 142/2015 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
137 UCHWAŁA NR XIII - 143/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni dachu budynku głównego Szpitala Powiatowego w Wołominie
138 UCHWAŁA NR XIII - 144/2015 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Powiatowego SZPZOZ w Wołominie za 2015 r.
139 UCHWAŁA NR XIII - 145/2015 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wołomińskiego za 2015 r.
140 UCHWAŁA NR XIII - 146/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
141 UCHWAŁA NR XIII - 147/2015 w sprawie rozpatrzenia informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie o stanie środowiska na obszarze powiatu wołomińskiego
142 UCHWAŁA NR XIII - 148/2015 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”
143 UCHWAŁA NR XIII - 149/2015 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2016 – 2019”
144 UCHWAŁA NR XIII - 150/2015 zmieniająca Uchwałę Nr VII-75/2015 z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
145 UCHWAŁA NR XIII - 151/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2015-2024
146 UCHWAŁA NR XIII - 152/2015 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
147 UCHWAŁA NR XIII - 153/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Markach
148 UCHWAŁA NR XIII - 154/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na brak odpowiedzi na pismo
149 UCHWAŁA NR XIII - 155/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę w sprawie WAB.6740.14.12.2015
150 UCHWAŁA NR XIV-156/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2016-2026
151 UCHWAŁA NR XIV - 157/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2016 rok
152 UCHWAŁA NR XIV - 158/2015 w sprawie zasad, trybu przyznawania, rodzaju oraz wysokości nagród i wyróżnień za wysokie osiągnięcia sportowe
153 UCHWAŁA NR XIV - 159/2015 zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2015 rok
154 UCHWAŁA NR XIV - 160/2015 w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015
155 UCHWAŁA NR XIV - 161/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej


Strona oglądana: 3788 razy.