Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVI-196/08

w sprawie budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2009 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 05.04.2009r. Nr 46, poz. 1134)
Uchwała Nr XXVI-196/08
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 18.12.2008 r.

w sprawie budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2009 r.


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 105.136.460 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2

1.Wydatki budżetu powiatu w wysokości 116.716.710 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2
w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 29.462.748 zł, zgodnie z załącznikiem 3 i 4.
2.Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.


§ 3

1.Deficyt budżetu powiatu w wysokości 11.580.250 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1)zaciąganych kredytów w kwocie - 11.580.250 zł,

1. Przychody budżetu w wysokości 15.372.750 zł, rozchody w wysokości 3.792.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.


§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
1)ogólną w wysokości - 400.000 zł,
2)celową w wysokości - 300.000 zł, z przeznaczeniem na:
a)rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 100.000 zł,
b) rezerwa na zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie - 200.000 zł.


§ 5

1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 7a.


§ 6

1.Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie, dla:
1)gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody – 1.776.621 zł; wydatki – 1.776.621 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 286.000 zł; wydatki – 300.846 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.


§ 7

1.Dotacje podmiotowe dla:
1)powiatowych instytucji kultury na łączną kwotę - 223.919 zł,
2)działających na terenie powiatu publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 9.332.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3.Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 894.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.


§ 8

1.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)przychody - 206.000 zł,
2)wydatki - 206.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.
2.Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1)przychody - 1.930.000 zł,
2)wydatki - 2.301.421 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.


§ 9

Ustala się roczne limity dla:
1. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów krótkoterminowych zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.500.000 zł.
2. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów długoterminowych zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 11.580.250 zł.
3. Zobowiązań z tytułu nowych kredytów długoterminowych zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 3.792.500 zł


§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1)zaciągania kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000 zł,
2)zaciągania zobowiązań:
a)na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b)z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 3.000. 000 zł,
3)dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
5) udzielania w roku budżetowym (2009 r.) poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 2.000.000 zł.


§ 11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2009 roku i lata następne.


§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Edward Olszowy, data: 19.12.2008 r.
Wprowadził:Magdalena Rudnik, data: 28.04.2009 r., godz. 12.22
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 10.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 10.06Małgorzata JeznachEdycja strony
13.09.2010 r., godz. 09.32Magdalena RudnikEdycja strony
28.04.2009 r., godz. 12.22Magdalena RudnikDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 4729 razy.