Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr VII-45/07

w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.
Uchwała Nr VII-45/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 17 kwietnia 2007 r.


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Wołomińskiego na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt. 5, art. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U z 2001 Nr 142 poz 1592 z późn. zm.) oraz art. 165 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2005 Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:


§ 1

1. Zwiększa się o kwotę 2.607.623 zł plan dochodów ujętych w uchwale Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2007 rok w następujących działach i rozdziałach.


Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 2707 24.450 zł


Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6610 10.000 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2710 4.980 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 2708 1.900.000 zł
§ 2709 668.193 zł

2. Zmniejsza się o kwotę 1.279.427 zł plan dochodów ujętych w uchwale Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2007 rok w następujących działach i rozdziałach.


Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0010 429.455 zł


Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 849.972 zł

Ogółem zwiększa się dochody o kwotę 1.328.196 zł§ 2

1.Zwiększa się o kwotę 6.240.381 zł plan wydatków ujętych w uchwale Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2007 rok w następujących działach i rozdziałach.


Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna § 4300 52.000 zł


Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 4210 1.503.623 zł


Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchom. § 6050 100.000 zł


Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe § 4010 430.000 zł
§ 4110 71.520 zł
§ 4120 9.800 zł
§ 4270 60.000 zł
§ 6050 100.000 zł


Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność § 4270 50.000 zł


Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne § 4240-2 2.250 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące § 4217-1 761 zł
§ 4307-1 15.981 zł
§ 4417-1 5.708 zł

Rozdział 80130 Szkoły zawodowe § 4300-2 7.112 zł
§ 4420-2 888 zł
§ 4270-0 192.000 zł
§ 6050-2 12.854 zł


Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne § 6220 360.000 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej § 2560 4.980 zł


Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze § 6050 74.484 zł
§ 6050-2 7.500 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 6050 250.410 zł

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze § 4010 45.000 zł


Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych § 2570 16.944 zł

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy § 3118-1 126.000 zł
§ 4019-1 130.138 zł
§ 4119-1 24.416 zł
§ 4129-1 246 zł
§ 4218-1 368.931 zł
§ 4219-1 480.116 zł
§ 4308-1 1.405.069 zł
§ 4309-1 31.627 zł
§ 4749-1 450 zł
§ 4759-1 1.200 zł


Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze § 2540 283.373 zł


Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność § 2710 15.000 zł


2. Zmniejsza się o kwotę 665.197 zł plan wydatków ujętych w uchwale Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2007 rok w następujących działach i rozdziałach.


Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6050-6 45.000 zł


Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2310 54.057 zł
§ 2320 234.246 zł
§ 6050 68.484 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej § 6050 240.410 zł


Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność § 2820 8.000 zł


Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność § 2820 15.000 zł

Ogółem zwiększa się wydatki o kwotę 5.575.184 zł
§ 3

1. Deficyt budżetu Powiatu Wołomińskiego w wysokości 4.246.988 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami powstałymi jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 236.040 zł w pozycji planowane do zaciągnięcia pożyczki.§ 4

1. Wolne środki w wysokości 600.000 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.
2. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 600.000 zł w pozycji planowane do zaciągnięcia kredyty.§ 5

1. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Zadania inwestycyjne w 2007 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójnośći ” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Dotacje podmiotowe w 2007 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2007 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr V-33/07 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27.02.2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007 dotyczący „Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.§ 6

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 25.04.2007 r., godz. 14.43
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 25.04.2007 r., godz. 14.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.04.2007 r., godz. 14.43Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3500 razy.