Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr V – 32/07

w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego
Uchwała Nr V – 32/07
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 27 lutego 2007 r.w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:§ 1

Do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatu Wołomińskiego stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XXXII-265/05 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 grudnia 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 1 w § 4 dodaje się punkt 7a w brzmieniu: „ Członku Zarządu – należy przez to rozumieć członka zarządu, z którym nawiązany został stosunek pracy,”
2) w rozdziale 2 § 7 otrzymuje brzmienie: „Starosta kieruje pracą Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Członka Zarządu, Sekretarza i Skarbnika. Starosta, Wicestarosta i Członek Zarządu są funkcjami z wyboru. Stosunek pracy nawiązuje się z chwilą podjęcia przez Radę uchwały o wyborze”,
3) w rozdziale 2 § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
Wicestarosty,
Członka Zarządu,
Sekretarza Powiatu,
Skarbnika Powiatu,
Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
Administratora bezpieczeństwa informacji,
Audytora Wewnętrznego,
Inspektora Kontroli Wewnętrznej,
Biura Prawnego
Geodety Powiatowego,
Wydziału Geodezji,
Wydziału Uzgadniania Dokumentacji,
Wydziału Bezpieczeństwa i Ratownictwa,
Zarządu Dróg Powiatowych,
Powiatowego Inspektora Ruchu Drogowego.”
4) § 11 otrzymuje brzmienie: „Wicestarosta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
Wydziału Edukacji i Kultury,
Wydziału Strategii i Rozwoju,
Wydziału Budownictwa,
Wydziału Planowania i Realizacji.”
5) w rozdziale 2 po § 11 dodaje się podrozdział 2a w brzmieniu:
„2a. Członek Zarządu

§ 11a

Członek Zarządu wykonując wyznaczone przez Starostę kompetencje i zadania zapewnia w powierzonym mu zakresie kompleksowe rozwiązywanie problemów.

§ 11b

Członek Zarządu sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
Wydziału Komunikacji,
Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
Wydziału Ochrony Środowiska,
Geologa Powiatowego.”
6) w rozdziale 2 § 13 otrzymuje brzmienie: „Sekretarz Powiatu pełni bezpośredni nadzór
nad pracą:
Wydziału Organizacji i Kadr,
Wydziału Spraw Obywatelskich,
Powiatowego Rzecznika Konsumenta,
Biura Promocji,
Biura Rady”,
7) w rozdziale 2 § 15 otrzymuje brzmienie: „Skarbnik sprawuje nadzór nad pracą:
Wydziału Finansowego,
Biura Zamówień Publicznych”,
8) w rozdziale 3 § 16 otrzymuje brzmienie: „Jednostkami organizacyjnymi Starostwa są
wydziały, biura i samodzielne stanowiska.”
8a) w rozdziale 3 § 17 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Pracą wydziałów kierują Naczelnicy
Wydziałów, a Biura Promocji i Biura Zamówień Publicznych kierownicy”.
9) w rozdziale 3 § 18 punkt 5 otrzymuje brzmienie: „ Biuro Prawne BPR”.
10) w rozdziale 3 w § 18 po punkcie 25. dodaje się punkty:
„26. Biuro Promocji BP
27. Biuro Zamówień Publicznych BZP
28. Biuro Rady BR”
11) w rozdziale 4 § 25 otrzymuje brzmienie:
Biuro Prawne

1) W skład Biura Prawnego wchodzą radcy prawni i pracownicy obsługi.
2) Zadania i obowiązki Biura Prawnego:
- bieżąca obsługa prawna spraw należących do kompetencji Starostwa,
- przygotowywanie opinii prawnych dla potrzeb Zarządu,
- przedstawianie interpretacji prawnych w czasie posiedzeń Rady,
- udzielanie porad prawnych pracownikom w sprawach zadań realizowanych przez Starostwo,
- przygotowywanie zbiorczych informacji o stanie prawnym zadań wykonywanych przez Starostwo,
- prowadzenie spraw zleconych przez Starostę,
- realizowanie zadań i obowiązków wynikających z przepisów ustawy o radcach prawnych, a nie wymienionych wcześniej.
3) Radca Prawny zajmuje w strukturze Starostwa stanowisko zgodnie z ustawą o radcach
prawnych.
4) Stosunek pracy z radcą prawnym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę lub
stosunku cywilnoprawnego z kancelarią prawną na podstawie umowy o świadczenie
usług”,
12) w rozdziale 4 po § 45 dodaje się § 45a, 45b i 45c w brzmieniu:
§ 45a
Biuro Promocji

Do podstawowych zadań Biura Promocji należy:
1) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno - informacyjnych o powiecie,
2) współpraca z mediami w zakresie przygotowywania oraz publikacji materiałów informacyjno-publicystycznych, prasowych i telewizyjnych,
3) przygotowywanie konferencji prasowych w związku z podejmowanymi przez starostwo ważnymi przedsięwzięciami,
4) przygotowywanie relacji z imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, itp. o charakterze powiatowym, ze szczególnym uwzględnieniem imprez objętych patronatem Starosty, bądź współorganizowanych przez powiat,
5) prowadzenie serwisu internetowego powiatu,
6) prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatu Wołomińskiego (BIP) oraz BIP-ów jednostek, z którymi powiat zawarł porozumienie,
7) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeprowadzania imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych..

§ 45b
Biuro Zamówień Publicznych

Do podstawowych zadań Biura Zamówień Publicznych należy:
1) przygotowywanie projektów zarządzeń Starosty w sprawach związanych z
udzielaniem zamówień publicznych,
2) przeprowadzanie procedur zamówień publicznych prowadzonych przez Powiat w oparciu o wnioski złożone przez wydział w sprawie wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne,
3) kompletowanie i weryfikacja materiałów przedłożonych przez wydział, dotyczących wszczęcia procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
4) udzielanie merytorycznej pomocy wydziałom przy opracowywaniu materiałów źródłowych, stanowiących podstawę udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane,
5) przygotowywanie planu zamówień publicznych udzielanych w danym roku budżetowym w oparciu o wnioski przedkładane przez wydziały,
6) prowadzenie centralnego rejestru udzielanych zamówień publicznych oraz zbioru przepisów i interpretacji,
7) przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdania z udzielonych zamówień,
8) archiwizowanie dokumentacji przetargowej.

§ 45c
Biuro Rady

Do zakresu działania Biura Rady należy kompleksowa obsługa Rady, zgodnie z poleceniami Przewodniczącego Rady, a w szczególności:
1) prowadzenie dokumentacji pracy rady powiatu,
2) zawiadamianie radnych o terminach sesji rady i posiedzeń komisji oraz udostępnianie radnym projektów uchwał i innych materiałów, w sposób określony w statucie powiatu,
3) organizowanie przekazywania uchwał rady powiatu wojewodzie mazowieckiemu, komórkom organizacyjnym starostwa oraz w miarę potrzeb jednostkom organizacyjnym powiatu,
4) przygotowywanie i obsługa posiedzeń komisji i sesji,
5) prowadzenie rejestru uchwał rady powiatu oraz ich przechowywanie,
6) przygotowywanie wykazów obecności radnych na posiedzeniach i przekazywanie zestawień do Wydziału Finansowego.”
13) Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatu Wołomińskiego ulega zmianie w zakresie określonym niniejszą uchwałą – załącznik do uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 06.03.2007 r., godz. 11.33
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 06.03.2007 r., godz. 11.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
06.03.2007 r., godz. 11.33Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3101 razy.