Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXII-181/05

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu na 2005 rok.
Uchwała Nr XXII-181/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 25.01.2005 r.


w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu na 2005 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” i „e” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 109, 110, 116, 122, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:§ 1

1. Ustala się dochody Powiatu ogółem w wysokości 64.234.068 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
· dochody związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 5.689.549 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1a.
3. Ustala się plan dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 1b.§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Powiatu ogółem w wysokości 68.048.437 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Powiatowi w wysokości 5.689.549 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2a.
- wydatki związane z realizacją zadań powierzonych wykonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu gminnego w wysokości 137.000 zł. zgodnie z załącznikiem
Nr 2b.§ 3

W planie dochodów budżetu Powiatu zabezpiecza się kwotę 2.900.349 zł. z przeznaczeniem na rozchody.
Rozchody budżetu obejmują:
a) spłaty zaciągniętych kredytów 2.314.037 zł.
b) spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 586.312 zł.§ 4

Wydatki, nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach budżetu Powiatu na łączną kwotę 6.714.718 zł. zostaną sfinansowane:
1. planowanymi do zaciągnięcia kredytami w bankach krajowych do wysokości 1.000.000 zł.,
2. planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.714.718 zł.,
3. emisją obligacji powiatowych w wysokości 4.000.000 zł.§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 150.000 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową przeznaczoną na finansowanie zadań oświatowych
w wysokości 200.000 zł.
3. Tworzy się rezerwę celową na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej
w wysokości 250.000 zł.§ 6

1. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjnych na rok 2005 w wysokości 11.505.379zł. oraz limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 – 2007
w wysokości 32.027.270 zł. zgodnie z załącznikami Nr 3 i Nr 3a.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3b.§ 7

Ustala się plan na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.§ 8

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 5.§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków:
- gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.§ 10

W planie wydatków budżetu określa się kwoty:
1. dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania oświatowe zgodnie z załącznikiem Nr 8,
2. dotacji przeznaczonych na realizację w roku 2005 Programów Powiatu Wołomińskiego w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie zgodnie
z załącznikiem Nr 8a.§ 11

Prognozę długu powiatu na dzień 31.12.2005 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 9.§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru do wysokości 1.000.000zł.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi Powiatu.


§ 13

Uchyla się uchwałę Nr XXI-175/04 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 17.12.2004 r.
w sprawie zmian w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2003 – 2006.


§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 15

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
2. Niniejsza uchwała budżetowa podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Podstrony:
 • Załącznik nr 1
  Dochody budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2005.
 • Załącznik nr 1a
  Dochody na zadania administracji rządowej na rok 2005.
 • Załącznik nr 1b
  Plan dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
 • Załącznik nr 2
  Wydatki budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2005.
 • Załącznik nr 2a
  Plan wydatków na zadania administracji rządowej na rok 2005.
 • Załacznik nr 2b
  Plan wydatków na zadania powierzone gminom na podstawie porozumień na rok 2004.
 • Załącznik nr 3
  Plan zadań inwestycyjnych rocznych na 2005 r. i kończonych w roku 2005.
 • Załącznik nr 3a
  Nakłady na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2005 - 2007.
 • Załącznik nr 3b
  Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.
 • Załącznik nr 4
  Plan na zadania realizowane przez instytucje kultury oraz inne jednostki zaliczone do sektora finansów publicznych.
 • Załącznik nr 5
  Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok.
 • Załącznik nr 6
  Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych w 2005 roku.
 • Załącznik nr 7
  Przychody i wydatki środków specjalnych w 2005 roku.
 • Załącznik nr 8
  Dotacje dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych.
 • Załącznik nr 8a
  Planowana wysokość środków przeznaczonych na Programy Powiatu Wołomińskiego w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rok 2005.
 • Załącznik nr 9
  Prognoza długu powiatu na 31 grudnia 2005r. i lata następne.
 • Załącznik nr 10
  Przychody i rozchody budżetu powiatu na rok 2005.
 • Założenia do budżetu
  Założenia do budżetu powiatu wołomińskiego na rok 2005.

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 02.02.2005 r., godz. 08.55
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 02.02.2005 r., godz. 08.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.02.2005 r., godz. 08.55Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 6212 razy.