Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XIII-123/2011

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 24.01.2012r. poz. 536)
Uchwała Nr XIII-123/2011
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 21 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2012 rok


Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje ;


§ 1

1. Ustala się dochody budżetu powiatu na rok 2012 w wysokości 131.435.508 zł,
z tego :
a) bieżące w kwocie 128.031.286 zł,
b) majątkowe w kwocie 3.404.222 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu na rok 2012 w wysokości 135.960.805 zł
z tego :
a) bieżące w kwocie 119.114.570 zł,
b) majątkowe w kwocie 16.846.235 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały tabelami nr 2 i 3.

3. Ustala się kwotę wydatków budżetu powiatu przypadających do spłaty z tytułu poręczeń
i gwarancji udzielonych przez Powiat w wysokości 836.496 zł.


§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.525.297 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
a) zaciągniętych kredytów w wysokości 4.525.297 zł .

2. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 12.000.000 zł, z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 9.500.000 zł
zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały,
b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu w kwocie 2.500.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 7.474.703 zł, z następujących tytułów:
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4.474.703 zł,
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 600.000 zł,
c) wykupu obligacji w kwocie 2.400.000 zł,
zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego
deficytu z tytułu zaciąganych kredytów do kwoty 3.000.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów:
a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.525.297 zł,
b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.974.703 zł.


§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 281.128 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 288.872 zł na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego.


§ 4

Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu powiatu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 5

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 6

Wyodrębnia się w planie dochody i wydatki budżetu powiatu:
1.Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań powierzonych wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z tabelą nr 7
do niniejszej uchwały.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8.


§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu Wołomińskiego do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na:
a) przesunięciach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami w ramach danego działu,
b) zmianach w planie wydatków bieżących, w ramach danego działu, zwiększających
lub zmniejszających zaplanowane wydatki na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących,
c) przesunięciach w planie wydatków majątkowych jednorocznych pomiędzy wydatkami danego działu przy zachowaniu ich zakresu rzeczowego, z wyłączeniem zmian polegających na:
1) tworzeniu nowego wydatku majątkowego,
2) likwidacji istniejącego wydatku majątkowego.


§ 8

Upowżnia się Zarząd Powiatu do:
1) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zmian na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wydatkach majątkowych,
2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu,
3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały,
4) przekazaniu upoważnień kierownikom jednostki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2013.


§ 9

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronach internetowych Powiatu Wołomińskiego i obowiązuje
od 1 stycznia 2012 roku.Przewodniczący
Rady Powiatu Wołomińskiego

Paweł Solis


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Paweł Solis, data: 22.12.2011 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.12.2011 r., godz. 13.49
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2013 r., godz. 11.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2013 r., godz. 11.17Małgorzata JeznachEdycja strony
28.12.2011 r., godz. 13.49Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 5138 razy.